Saugos reikalavimai – IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive control User Manual

Page 66

Advertising
background image

66

UTTD_c_022014

Jūsų saugumui
• Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visą naudojimo

instrukciją ir laikykitės saugos reikalavimų.

• Laikykitės saugos reikalavimų, direktyvų, darbo saugos ir nelaimingų

atsitikimų prevencijos taisyklių.

• Naudojimo instrukciją laikykite visiems prieinamoje vietoje.
• Prietaisu leidžiama dirbti tik apmokytiems darbuotojams.
• Veikiančio prietaiso nepalikite be priežiūros.

Prietaisą naudokite tik su uždėtu mėgintuvėliu,

priešingu atveju galite susižeisti į besisukantį
kaištį.

• Dirbdami su prietaisu “Tube BMT-20 ir BMT-50” užsidėkite klausos

apsaugą.

Atsižvelgdami į apdorojamos medžiagos pavojaus

klasę, naudoki te asmens apsaugos priemones. To
nedarant, pavojų gali sukelti:
- tyškantis skystis,
- išsviedžiamos dalys,
- gali būti užkabintos kūno dalys, plaukai, dra-

bužiai ir papuošalai.

• Prietaisą laisvai pastatykite ant lygaus, štabilaus, švaraus, neslid aus,

sauso ir nedegaus pagrindo.

• Prietaiso kojelės turi būti švarios ir nepažeistos.
• Prietaisas pritaikytas naudoti rankiniu būdu.
• Veikdamas prietaisas gali įkaisti.
• Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar prietaisas ir jo prie

dai nesugadinti. Nenaudokite sugadintų dalių.

• Atkreipkite dėmesį į tai, kad dangtelis būtų tvirtai užsuktas.
• Prieš pradėdami naudotis prietaisu patikrinkite, ar mėgintuvėlis pri-

tvirtintas prie pavaros kaiščio.

• Mėgintuvėlį tvirtinti ir nuimti galima tik esant išjungtam varikliui.

Galima naudotis tik uždarytais IKA

®

mėgintu-

vėliais. Jeigu terpė ištrykšta, nedelsiant išjunkite
prietaisą ir išvalykite jį.

• Po naudojimo mėgintuvėlį atidarykite atsargiai, nes į terpę patekusi

energija gali ją sušildyti ir inde susidarys viršslėgis: Terpė gali ištrykšti
– dėvėkite apsaugines priemones.

Dirbdami su infekcinėmis ir toksinėmis medžia-

gomis nelieskite mėginių, mišinių arba atliekų
rankomis. Mūvėkite apsaugines pirštines, dėvė-
kite laboratorinį chalatą ir, jei būtina, nešiokite
apsauginius akinius.

• Terpės temperatūra neturi viršyti 40 °C.
• Naudokite tik IKA

®

leidžiamus naudoti mėgintuvėlius.

• Apdorokite tik tokias medžiagas, kurias plakant neišsiskirtų energi-

ja. Tai galioja ir kitokio pobūdžio energijos virsmams, pvz., pate kus
šviesos spinduliams.

• Pavojų kelia degios medžiagos.
Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, su pavojingomis me-

džiagomis ir po vandeniu.

• Nutrūkus elektros energijos tiekimui prietaisas automatiškai veikti

nepradeda.

• Saugus darbas užtikrinamas tik naudojant priedus, aprašytus sky riuje

Priedai”.

Norėdami apsaugoti prietaisą
• Gaminio lentelėje nurodyta įtampa turi atitikti tinklo įtampą.
• Prietaisą galima naudoti tik su originaliu tinklo maitinimo bloku.
• Saugokite prietaisą ir jo priedus nuo smūgių.
• Prietaisą atidaryti leidžiama tik specialistams.

PAVOJUS

Saugos reikalavimai

ĮSPĖJIMAS

LT

PAVOJUS

PAVOJUS

Advertising
This manual is related to the following products: