Υποδείξεις ασφαλείας – IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive control User Manual

Page 69

Advertising
background image

69

UTTD_c_022014

Για τη δική σας προστασία
• Μελετήστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πριν από τη

θέση σε λειτουργία και λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας.

• Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τους κανονισμούς προ-

στασίας της εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων.

• Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο σε όλους.
• Λάβετε υπόψη ότι μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπεται να εργά-

ζεται με τη συσκευή.

• Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά υπό επίβλεψη.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά με εγκατα-

στημένο σωλήνα, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος τραυμα-
τισμού από τον περιστρεφόμενο άξονα υποδοχής.

• Κατά την εκτέλεση εργασιών με το σωλήνα BMT-20 ή BMT-50 χρησι-

μοποιείτε ωτοασπίδες.

Χρησιμοποιείτε τα ατομικά μέσα προστασίας ανάλογα

με την κατηγορία κινδύνου του υπό επεξεργασία υλι-
κού. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος από:
- την εκτίναξη σταγονιδίων υγρών
- τον εκσφενδονισμό εξαρτημάτων
- την παράσυρση μελών του σώματος, μαλλιών,

ενδυμάτων και κοσμημάτων.

• Τοποθετήστε τη συσκευή ελεύθερη σε επίπεδη, σταθερή, καθαρή, αντι-

ολισθητική, στεγνή και πυράντοχη επιφάνεια.

• Τα πέλματα της συσκευής πρέπει να είναι καθαρά και να μην έχουν υπο-

στεί ζημίες.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χειροκίνητη λειτουργία.
• Η συσκευή μπορεί να θερμανθεί κατά τη λειτουργία.
• Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τη συσκευή και τα παρελκόμενα για ζημί-

ες. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά εξαρτήματα.

• Φροντίζετε ώστε να είναι ερμητικά βιδωμένο το καπάκι.
• Πριν από τη θέση σε λειτουργία βεβαιώνεστε ότι ο σωλήνας έχει στε-

ρεωθεί γερά στο σύνδεσμο τύπου μπαγιονέτ του μηχανισμού κίνησης.

• Τοποθετείτε και αφαιρείτε το σωλήνα μόνον όταν ο κινητήρας είναι ακι-

νητοποιημένος.

Οι σωλήνες IKA

®

επιτρέπεται να χρησιμοποιού-

νται αποκλειστικά σε κλειστή κατάσταση. Απε-
νεργοποιείτε αμέσως τη συσκευή σε περίπτωση
διαρροής του μέσου και καθαρίζετε τη συσκευή.

• Μετά τη χρήση, ανοίγετε προσεκτικά το σωλήνα, επειδή το μέσο μπορεί

να θερμανθεί από προσθήκη ενέργειας και να σχηματισθεί υπερπίεση
στη συσκευή: το μέσο μπορεί να εκτιναχθεί προς τα έξω. Χρησιμοποιείτε
ατομικά μέσα προστασίας.

ΜΗΝ αγγίζετε με τα χέρια τον αισθητήρα, το

μείγμα ή τα απόβλητα, εάν εργάζεστε με μο-
λυσματικά ή τοξικά υλικά. Χρησιμοποιείτε προ-
στατευτικά γάντια, εργαστηριακή ποδιά και κατά
περίπτωση και προστατευτικά γυαλιά.

• Η θερμοκρασία του μέσου δεν πρέπει να υπερβεί τους 40 °C.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά σωλήνες εγκεκριμένους από την εται-

ρεία IKA

®

.

• Επεξεργάζεστε αποκλειστικά υλικά για τα οποία η προσθήκη ενέργειας

κατά την επεξεργασία είναι ακίνδυνη. Το αυτό ισχύει επίσης για άλλες
προσθήκες ενέργειας, π.χ. από φωτεινή ακτινοβολία.

• Λάβετε υπόψη τον κίνδυνο από εύφλεκτα υλικά.
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, με

επικίνδυνες ουσίες και κάτω από νερό.

• Ύστερα από μία διακοπή ρεύματος η συσκευή δεν επανενεργοποιείται

αυτόματα.

• Η ασφαλής εργασία εξασφαλίζεται μόνο με τα παρελκόμενα που περι-

γράφονται στο κεφάλαιο «Παρελκόμενα».

Για την προστασία της συσκευής
• Τα στοιχεία τάσης της πινακίδας τύπου πρέπει να ταυτίζονται με την τάση δικτύου.
• Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το αυθεντικό

βυσματωτό τροφοδοτικό.

• Αποφεύγετε τραντάγματα και κτυπήματα στη συσκευή ή στα παρελκόμενα.
• Η συσκευή επιτρέπεται να ανοίγεται μόνο από ειδικό τεχνικό.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδείξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟ-

ΠΟΙΗΣΗ

EL

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Advertising
This manual is related to the following products: