Säkerhetsanvisningar – IKA Tube Mill control User Manual

Page 47

Advertising
background image

47

Öppna alltid malbägaren mycket
försiktigt efter användning, ef-
tersom materialet i bägaren kan

upphettas på grund av energiöverföringen. Använd vid
behov skyddshandskar eller vänta tills bägaren och ma-
terialet har svalnat.

IKA

®

malbägare måste alltid vara tillslutna när appara-

ten är igång. Om något av materialet tränger ut skall
apparaten genast stängas av. Rengör apparaten.

• Följ bruksanvisningen för malbägaren.
• Materialets temperatur får inte överstiga 40 °C.
• Använd endast av IKA

®

godkända tuber.

• Bearbeta endast medier som tål den energitillförsel som

bearbetningen innebär. Detta gäller också energitillför-
sel i annan form, t.ex. ljusinstrålning.

• Observera riskerna med eldfarliga material.
• Apparaten får inte användas i explosionsfarlig atmosfär

och heller inte med farliga ämnen eller under vatten.

• Apparaten startar inte om automatiskt om strömmen

bryts.

• Säkra arbetsförhållanden kan endast garanteras med de

tillbehör som beskrivs i kapitlet ”Tillbehör”.

• Det eluttag som används måste vara jordat (skyddsle-

darkontakt).

• Bortkoppling från elnätet får endast ske genom att nät-

kabeln lossas.

• Vägguttaget för nätkabeln måste vara lätt tillgängligt.
• Typskyltens spänningsangivelse måste stämma överens

med nätspänningen.

• Se till att apparaten eller tillbehören inte utsätts för

stötar eller slag.

• Apparaten får endast öppnas av kompetent fackpersonal.

Malbägaren är uteslutande avsedd
för bearbetning av torra prover av
fast material. Använd aldrig malbä-

garen för flytande prover.

Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använ-

da apparaten och observera säkerhetsbestäm-

melserna.

• Bruksanvisningen skall förvaras så att den är tillgänglig

för alla.

• Se till att endast utbildad personal arbetar med appa-

raten.

• Observera gällande säkerhetsbestämmelser och direktiv

samt föreskrifterna för arbetsskydd och olycksförebyg-
gande.

• Apparaten får inte lämnas utan uppsikt under drift.
• Använd hörselskydd när apparaten körs med högt varvtal.

Personlig skyddsutrustning skall
bäras motsvarande riskklassen för
det medium som skall bearbetas.

Det finns annars risk för:
- att fragment kan kastas ut
- att kroppsdelar, hår, klädesplagg eller smycken fastnar

• Apparaten skall stå fritt på ett jämnt, stabilt, rent, halk-

säkert, torrt och icke brännbart underlag.

• Apparatens fötter måste vara rena och oskadade.
• Apparaten är inte avsedd för manuell drift.
• Under drift kan apparaten upphettas.
• Kontrollera före varje användning att apparat och tillbe-

hör inte är skadade. Använd aldrig skadade delar.

Var uppmärksam på risken för
handskador när apparaten används.

• Se noga till att malbägaren är tätt tillsluten.
• Förvissa dig om att malbägaren är korrekt ansluten till

kopplingen på motorn innan du börjar använda appa-
raten.

• Apparaten kan endast användas med malbägaren på

plats; utan malbägare startar den inte.

• Före användning måste apparatens skyddshuv stängas,

annars startar den inte.

• Malbägaren får endast sättas på plats och tas bort när

motorn står stilla.

Säkerhetsanvisningar

FARA

FARA

VARNING

FARA

SV

Originalspråk: tyska

Advertising