Drošības norādījumi – IKA Tube Mill control User Manual

Page 58

Advertising
background image

58

Pēc ierīces izmantošanas ļoti uz-
manīgi atveriet malšanas kausiņu,
jo iekšā esošais materiāls var būt

uzkarsis pēc enerģijas pārvades malšanas laikā. Ja nepie-
ciešams, uzvelciet cimdus vai nogaidiet, kamēr kausiņš
un materiāls atdziest.

IKA

®

malšanas kausiņam ierīces darbības laikā vienmēr

jābūt noslēgtam. Nekavējoties izslēdziet ierīci, ja no kau-
siņa birst materiāls. Iztīriet ierīci.

• Ievērojiet malšanas kausiņa lietošanas instrukciju.
• Vielas temperatūra nedrīkst pārsniegt 40 °C.
• Ievietojiet tikai IKA

®

atļautās caurulītes.

• Apstrādājiet tikai tādas vielas, kuru apstrādes rezultātā

radusies energija ir zināma. Tas attiecas arī uz citiem
energijas rašanās vei diem, piemēram, gaismas stariem.

• Ņemiet vērā, ka pastāv risks nonākt saskarsmē ar uzlies-

mojošām vielām.

• Nedarbiniet iekārtu sprādzienbīstamā atmosfērā, ar bīs-

tamām vielām un zem ūdens.

• Ja ir bijis elektroenergijas padeves pārtraukums, ierīce

neatsāks darboties automātiski.

• Droša iekārtas darbība ir garantēta tikai ar nodaļā “Ap-

rīkojums” aprakstīto aprīkojumu.

• Izmantotajai kontaktligzdai ir jābūt iezemētai (ar nulles

vadu).

• Ierīci var atvienot no elektrotīkla, vienīgi atvienojot tīkla

pieslēguma jeb ierīces kontaktdakšu.

• Elektrotīkla pieslēguma kontaktligzdai ir jābūt viegli aiz-

sniedzamai un pieejamai.

• Uz tipa plāksnītes dotajam spriegumam jāatbilst tīkla

spriegumam.

• Pasargājiet iekārtu un aprīkojumu no triecieniem un si-

tieniem.

• Iekārtu atļauts atvērt tikai speciālistiem.

Malšanas kausiņš ir paredzēts vie-
nīgi cietu un sausu paraugu apstrā-
dei. Nekādā gadījumā neizmanto-

jiet malšanas kausiņu šķidriem paraugiem.

Pirms ekspluatācijas sākšanas pilnībā izlasiet lie-

tošanas instrukciju un ievērojiet drošības norādī-

jumus.

• Uzglabājiet lietošanas instrukciju visiem pieejamā vietā.
• Pievērsiet uzmanību, lai ar iekārtu strādātu tikai apmācīts

personāls.

• Ievērojiet drošības norādījumus, direktīvas, darba drošības

un negadījumu novēršanas priekšrakstus.

• Ierīces darbība ir pastāvīgi jāuzrauga.
• Uzlieciet austiņas, ja darbināsiet ierīci ar lielu apgriezienu

skaitu.

Lietojiet personīgo aizsargaprīkoju-
mu, kas atbilst apstrādājamās vie-
las bīstamības klasei. Pretējā gadī-

jumā pastāv bīstamība:
- daļu izsviešanas dēļ
- skart ķermeņa daļas, matus, apģērbu un rotaslietas.

• Uzstādiet iekārtu uz brīvas, līdzenas, stabilas, tīras, neslī-

došas, sausas un ugunsizturīgas virsmas.

• Iekārtas balstiem jābūt tīriem, tie nedrīkst būt bojāti.
• Iekārta nav piemērota manuālai lietoš-anai.
• Darbināšanas laikā iekārta var uzsilt.
• Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai iekārta un

tās aprī kojums nav bojāti. Neizmantojiet bojātas deta-
ļas.

Ņemiet vērā, ka ierīces apkalpoša-
na ir saistīta ar roku savainošanas
risku.

• Pārliecinieties, ka malšanas kausiņš ir cieši noslēgts.
• Pirms ierīces izmantošanas pārliecinieties, ka malšanas

kausiņš ir pareizi nofiksēts uz piedziņas savienojošā kon-
taktelementa.

• Ierīci var izmantot tikai ar uzliktu malšanas kausiņu; bez

kausiņa tā nesāks darboties.

• Pirms lietošanas jāaizver ierīces drošības vāks, citādi tā

nesāks darboties.

• Malšanas kausiņu drīkst uzlikt vai noņemt tikai tad, kad

motors ir izslēgts.

Drošības norādījumi

BĪSTAMI

BĪSTAMI

BRĪDINĀ-

JUMS

BĪSTAMI

LV

Oriģinālvaloda: vācu

Advertising