Indicaţii de siguranţă – IKA Tube Mill control User Manual

Page 61

Advertising
background image

61

După utilizare deschideţi întot-
deauna cu foarte mare atenţie
camera de măcinare, deoarece în

timpul funcţionării materialul din cameră se poate în-
călzi datorită transferului de energie. Dacă este necesar,
purtaţi mănuşi de protecţie sau aşteptaţi până la răcirea
camerei de măcinare şi a materialului.

• Camerele de măcinare IKA

®

trebuie să fie întotdeau-

na închise în timpul funcţionării aparatului. Dacă există
pierderi de material din camera de măcinare, opriţi ime-
diat aparatul. Curăţaţi aparatul.

• Respectaţi manualul de utilizare al morii.
• Temperatura agentului nu trebuie să depăşească 40 °C.
• Introduceţi doar tuburi aprobate de IKA

®

.

• Procesaţi numai substanţe în cazul cărora surplusul de

energie apărut în timpul procesării este inofensiv. Acest
lucru este valabil şi în privinţa energiei produse sub alte
forme, de exemplu prin iradiere luminoasă.

• Atenţie la riscul provocat de materiale inflamabile.
• Nu utilizaţi aparatul în atmosferă explozivă, cu substanţe

periculoase sau sub apă.

• Aparatul nu porneşte automat după o întrerupere a ali-

mentării electrice.

• Operarea sigură este garantată numai cu accesoriile de-

scrise în capitolul „Accesorii”.

• Priza utilizată trebuie să fie legată la pământ (contact de

protecţie).

• Separarea aparatului de reţeaua de alimentare cu tensiune

se realizează numai prin extragerea ştecherului din priză.

• Priza pentru alimentarea cu tensiune a aparatului trebuie

să fie uşor accesibilă.

• Tensiunea indicată pe plăcuţa de tip trebuie să corespun-

dă cu cea a reţelei de alimentare.

• Evitaţi şocurile şi loviturile asupra aparatului sau acce-

soriilor.

• Aparatul poate fi deschis numai de personal calificat.

Moara este concepută exclusiv
pentru procesarea probelor din
materiale solide. Nu utilizaţi moara

pentru probe lichide.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utili-

zare înainte de punerea în funcţiune şi să respec-

taţi indicaţiile de siguranţă.

• Păstraţi Instrucţiunile de utilizare într-un loc accesibil

pentru întreg personalul.

• Asiguraţi-vă că numai personal instruit lucrează cu apa-

ratul.

• Respectaţi indicaţiile de siguranţă, directivele şi prevede-

rile de protecţia muncii şi prevenire a accidentelor.

• Aparatul trebuie supravegheat în permanenţă în timpul

funcţionării.

• În timpul utilizării aparatului la o viteză mai mare, purtaţi

echipament de protecţie auditivă.

Purtaţi echipamentul de protecţie
corespunzător clasei de pericol a
materialului procesat. În caz con-

trar, pot exista următoarele pericole:

- proiectarea în afară a unor particule
- prinderea unor părţi ale corpului, părului, hainelor şi

bijuteriilor.

• Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană, stabilă, curată,

antiderapantă, uscată şi rezistentă la foc.

• Picioarele aparatului trebuie să fie curate şi nedeteriorate.
• Aparatul nu se pretează pentru exploatare în regim manual.
• În timpul funcţionării, aparatul se poate încălzi.
• Înaintea fiecărei utilizări, verificaţi ca aparatul şi acceso-

riile să nu fie deteriorate. Nu folosiţi piese deteriorate.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul
că în timpul funcţionării echipa-
mentului există pericolul de produ-

cere a unor răni la nivelul mâinilor.

• Asiguraţi-vă că moara este bine închisă.
• Înainte de utilizarea echipamentului, asiguraţi-vă că moa-

ra este corect conectată la fişa de legătură de la sistemul
de transmisie.

• Echipamentul poate fi utilizat doar cu camera de măcinare

montată; fără cameră de măcinare, aparatul nu porneşte.

• Înainte de utilizare trebuie închis capacul de protecţie al

aparatului, în caz contrar aparatul nu porneşte.

• Camera de măcinare trebuie montată şi demontată doar

cu motorul oprit.

Indicaţii de siguranţă

PERICOL

PERICOL

AVERTIZARE

PERICOL

RO

Limba originală: germană

Advertising