Turvallisuusohjeet – IKA Tube Mill control User Manual

Page 50

Advertising
background image

50

• Jauheastian saa asettaa paikoilleen ja poistaa ainoastaan

moottorin ollessa seisautettuna.

Avaa jauheastia aina erittäin varo-
vasti käytön jälkeen, sillä astiassa
oleva materiaali saattaa kuumeta

käytön aikana energiansiirron vuoksi. Käytä tarvittaessa
suojakäsineitä tai odota, kunnes astia ja materiaali ovat
jäähtyneet.

IKA

®

-jauheastioiden on aina oltava suljettu laitteen käy-

tön aikana. Kytke laite heti pois, jos astiasta tulee ulos
materiaalia. Puhdista laite.

• Noudata jauheastian käyttöohjeita.
• Keskilämpötila ei saa ylittää 40 °C.
• Käytä ainoastaan IKA

®

:n hyväksymiä tuubeja.

• Käsittele täristimellä ainoastaan sellaisia materiaaleja,

joissa täri styksen aiheuttama energianlisäys on vähäi-
nen. Tämä koskee myös muita energialisäyksiä esim. au-
ringonvalosta.

• Vaaraa voivat aiheuttaa esyttyvät materiaalit.
• Laitetta ei saa käyttää räjähdysalttiissa tiloissa, vaarallis-

ten ainei den käsittelyyn eikä veden alla.

• Laite ei käynnisty itsestään sähkökatkoksen jälkeen.
• Laitteen turvallinen toiminta on taattu ainoastaan Tar-

vikkeet-kap paleessa kuvattuja tarvikkeita käytettäessä.

• Käytettävän pistorasian pitää olla suojamaadoitettu.
• Laitteen virransyöttö voidaan katkaista ainoastaan vetä-

mällä pistoke pois pistorasiasta.

• Virtajohdon pistorasian on oltava helposti saatavilla.
• Varmista, että verkkojännite vastaa tyyppikilven tietoja.
• Varo kohdistamasta iskuja laitteeseen tai tarvikkeisiin.
• Laitteen saa avata vain valtuutettu asentaja.

Jauheastia on tarkoitettu ainoas-
taan kuivien kiintoainenäytteiden
käsittelyyn. Älä käytä jauheastiaan

missään tapauksessa nestenäytteille.

Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyttöä ja

noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

• Säilytä käyttöohje paikassa, jossa se on helposti kaikkien

saatavilla.

• Huolehdi siitä, että laitetta käyttää vain koulutettu hen-

kilökunta.

• Noudata turvallisuusohjeita, määräyksiä sekä työsuojelu-

ja tapaturmantorjuntaohjeita.

• Laitetta saa käyttää vain valvottuna.
• Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi laitetta suurilla kier-

rosluvuilla.

Käytä käsiteltävän materiaalin riski-
luokitusta vastaavia henkilö kohtai-
sia suojavarusteita. Muuten vaaraa

voivat aiheuttaa:
- osien sinkoutuminen
- ruumiinosien, hiusten, vaatteiden ja korujen takertu-

minen.

• Aseta laite tasaiselle, tukevalle, puhtaalle, pitävälle, kui-

valle ja palamattomalle alustalle.

• Laitteen jalkojen pitää olla puhtaat ja ehjät.
• Laite ei sovellu käsikäyttöön.
• Laite voi kuumentua käytön aikana.
• Tarkasta laitteen ja tarvikkeiden kunto ennen jokaista

käyttöker taa. Älä käytä vaurioituneita osia.

Huomaa, että laitetta käytettäessä
syntyy käsivammojen vaara.

• Varmista, ettei jauheastia ole suljettu.
• Varmista ennen laitteen käyttöä, että jauheastia on liitet-

ty asianmukaisesti käytön kytkentäpistokkeeseen.

• Laitetta voi käyttää ainoastaan jauheastian ollessa pai-

koillaan; ilman jauheastiaa se ei käynnisty.

• Laitteen suojakuvun on oltava suljettu ennen käyttöä,

muutoin laite ei käynnisty.

Turvallisuusohjeet

VAARA

VAARA

VAROITUS

VAARA

FI

Alkukieli: saksa

Advertising