Saugos nurodymai – IKA Tube Mill control User Manual

Page 59

Advertising
background image

59

Pasinaudoję prietaisu smulkinimo
dubenėlį atidarykite atsargiai, nes
dubenėlyje esanti medžiaga dėl

energijos perdavimo naudojimo metu įkaista. Jei reikia,
užsimaukite apsaugines pirštines arba palaukite, kol du-
benėlis ir medžiaga atauš.

• Prietaiso naudojimo metu IKA

®

smulkinimo dubenėlis vi-

sada turi būti uždarytas. Jei iš dubenėlio byra medžiaga,
prietaisą nedelsdami išjunkite. Nuvalykite prietaisą.

• Laikykitės smulkinimo dubenėlio naudojimo instrukcijos.
• Terpės temperatūra neturi viršyti 40 °C.
• Naudokite tik mėgintuvėlius, kuriuos leidžia naudoti

IKA

®

.

• Apdorokite tik tokias medžiagas, kurias plakant neišsi-

skirtų energija. Tai galioja ir kitokio pobūdžio energijos
virsmams, pvz., pate kus šviesos spinduliams.

• Pavojų kelia degios medžiagos.
• Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, su pavojingo-

mis medžiagomis ir po vandeniu.

• Nutrūkus elektros energijos tiekimui prietaisas automa-

tiškai veikti nepradeda.

• Saugus darbas užtikrinamas tik naudojant priedus, apra-

šytus sky riuje “Priedai”.

• Naudojamas lizdas turi būti įžemintas (su įžeminimo kon-

taktu).

• Prietaisas nuo elektros maitinimo tinklo atjungiamas iš

tinklo ar prietaiso ištraukiant maitinimo laido kištuką.

• Kištukinis lizdas, į kurį jungiamas prietaiso maitinimo lai-

das, turi būti lengvai pasiekiamas ir prieinamas.

• Gaminio lentelėje nurodyta įtampa turi atitikti tinklo

įtampą.

• Saugokite prietaisą ir jo priedus nuo smūgių.
• Prietaisą atidaryti leidžiama tik specialistams.

Smulkinimo dubenėlis skirtas tik
sausiems kietųjų medžiagų mėgi-
niams apdoroti. Jokiu būdu nenau-

dokite smulkinimo dubenėlio skystiesiems mėginiams.

Prieš įjungdami prietaisą pirmą kartą, atidžiai

perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykitės

saugos nuorodų.

• Naudojimo instrukciją laikykite visiems prieinamoje vietoje.
• Prižiūrėkite, kad prietaisu dirbtų tik apmokyti darbuotojai.
• Laikykitės saugos nuorodų, reikalavimų, darbo saugos ir

apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų taisyklių.

• Leidžiama naudoti tik nuolatos prižiūrimą prietaisą.
• Leisdami prietaisą dideliu sukimosi dažniu dėvėkite klau-

sos apsaugos priemonę.

Atsižvelgdami į maišomos darbinės
medžiagos pavojaus klasę, naudo-
kite asmens saugos priemones. Jų

nenaudojant, pavojų gali kelti:
- detalių išsviedimas iš prietaiso
- kūno dalių, plaukų, drabužių ir papuošalų pažeidimas.

• Prietaisą laisvai pastatykite ant lygaus, štabilaus, švaraus,

neslid aus, sauso ir nedegaus pagrindo.

• Prietaiso kojelės turi būti švarios ir nepažeistos.
• Prietaisas pritaikytas naudoti rankiniu būdu.
• Veikdamas prietaisas gali įkaisti.
• Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar prietaisas

ir jo prie dai nesugadinti. Nenaudokite sugadintų dalių.

Atminkite, kad prietaiso naudojimo
metu kyla pavojus susižeisti rankas.

• Patikrinkite, ar sandariai uždarytas smulkinimo dubenėlis.
• Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar smulkinimo

dubenėlis jungiamuoju kištuku tinkamai sujungtas su
pavara.

• Prietaisą galima naudoti tik tada, kai uždėtas smulkinimo

dubenėlis; be smulkinimo dubenėlio prietaisas neįsijungia.

• Prieš pradedant naudoti prietaisą būtina uždengti apsau-

giniu gaubtu, antraip prietaisas neįsijungs.

• Smulkinimo dubenėlį leidžiama uždėti ir nuimti tik tada,

kai išjungtas elektros variklis.

Saugos nurodymai

PAVOJUS

PAVOJUS

ĮSPĖJIMAS

PAVOJUS

LT

Originalo kalba: vokiečių

Advertising