Инструкции за безопасност – IKA Tube Mill control User Manual

Page 60

Advertising
background image

60

След употреба отваряйте винаги
много внимателно дробилна-
та камера, тъй като материалът

в камерата може да се загрее по време на работа
вследствие на предаването на енергия. При необхо-
димост носете предпазни ръкавици, докато камера-
та и материалът изстинат.

IKA

®

дробилните камери трябва да бъдат винаги

затворени по време на работа. Веднага изключете
уреда, ако от камерата излезе материал. Почистете
уреда.

• Спазвайте ръководството за експлоатация на дро-

билната камера.

• Температурата на обработваната среда не бива да

надвишава 40 °C.

• Използвайте само одобрени от IKA

®

епруветки.

• Обработвайте само среди, които не реагират опас-

но на допълнителната енергия, произвеждана чрез
обработката. Това важи и за допълнителна енергия,
произвеждана по друг начин, като напр. чрез свет-
линно облъчване.

• Отчитайте опасностите, свързани със запалимите ма-

териали.

Не използвайте уреда във взривоопасна атмосфера, с

опасни вещества и под вода.

• След прекъсване на електрозахранването уредът не се

включва отново автоматично.

• Безопасната работа е гарантирана само с принадлеж-

ностите, описани в раздел „Принадлежности“.

• Използваният контакт трябва да бъде заземен (за-

щитен контакт).

• Изключването на уреда от електрозахранващата мре-

жа се извършва само чрез изваждане на захранва-
щия щепсел от мрежата, съответно от уреда.

• Контактът за включване на захранващия кабел тряб-

ва да е лесно достъпен.

• Данните за напрежението върху типовата табелка

трябва да съвпадат с мрежовото напрежение.

• Избягвайте удари по уреда или принадлежностите.
• Уредът може да се отваря само от квалифициран

персонал.

Дробилната камера е предназ-
начена само за сухи проби от
твърд материал. В никакъв слу-
чай не използвайте дробилната
камера за течни проби.

Преди да започнете работа с уреда, прочетете

цялото ръководство за експлоатация и следвай-

те инструкциите за безопасност.

• Пазете ръководството за експлоатация на достъпно за

всички място.

• Имайте предвид, че с уреда трябва да работи само

обучен персонал.

• Спазвайте инструкциите за безопасност, указанията,

правилата за охрана на труда и техника на безопасност.

• Уредът трябва винаги да бъде под наблюдение по

време на експлоатация.

• При използването на уреда с високи обороти носете

средства за защита на слуха.

Носете лични предпазни сред-
ства в съответствие с класа на
опасност на обработваната сре-

да. В противен случай съществува опасност от нара-
няване поради:

- изхвърляне на части
- захващане на части от тялото, косата, части от об-

леклото и аксесоари.

• Поставете уреда да стои свободно върху равна, стабил-

на, чиста, нехлъзгава, суха и огнеупорна повърхност.

• Крачетата на уреда трябва да са чисти и без повреди.
• Уредът не е подходящ за ръчно управление.
• Уредът може да се нагрее по време на експлоатация.
• Преди всяка употреба проверявайте уреда и принад-

лежностите за повреди. Не използвайте повредени
части.

Моля, имайте предвид, че при
обслужване на уреда има опас-
ност от нараняване на ръцете.

• Уверете се, че дробилната камера е затворена добре.
• Преди употребата на уреда се уверете, че дробилна-

та камера е свързана правилно към съединителния
щепсел на задвижването.

• Уредът може да се използва само с поставена дро-

билна камера; без дробилна камера не може да се
стартира.

• Преди употреба трябва да се затвори предпазният

капак на уреда, в противен случай уредът не може
да се стартира.

• Дробилната камера може да се поставя и отстраня-

ва само при изключен двигател.

Инструкции за безопасност

ОПАСНОСТ

ОПАСНОСТ

ПРЕДУ-

ПРЕЖДЕ-

НИЕ

ОПАСНОСТ

BG

Изходен език: немски

Advertising