Veiligheidsaanwijzingen – IKA Tube Mill control User Manual

Page 45

Advertising
background image

45

Open de maalbeker na gebruik al-
tijd heel voorzichtig, het materiaal
in de beker kan door de energie-

overdracht gedurende het bedrijf warm worden. Draag
zo nodig beschermende handschoenen of wacht tot de
beker en het materiaal zijn afgekoeld.

• De IKA

®

maalbekers moeten gedurende de werking van

het apparaat altijd gesloten zijn. Indien er materiaal uit
de beker komt, dient u het apparaat onmiddellijk uit te
schakelen. Maak het apparaat schoon.

• Volg de aanwijzingen uit de gebruikshandleiding van de

maalbeker.

• De temperatuur van het medium mag niet hoger zijn

dan 40 °C.

• Gebruik uitsluitend tubes die door IKA

®

zijn goedge-

keurd.

• Bewerk uitsluitend media waarbij de door het bewerken

veroor-zaakte energie-inbreng geen problemen met zich
mee zal brengen. Dit geldt ook voor andere energie-
inbrengen, b.v. door licht straling.

• Let op gevaar door brandbare materialen.
• Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke omgevin-

gen, met gevaarlijke stoffen of onder water.

• Na een onderbreking in de elektrische voeding begint het

apparaat niet vanzelf weer te werken.

• Veilig werken wordt uitsluitend gegarandeerd met de ac-

cessoires die beschreven worden in het hoofdstuk ”Ac-

cessoires”.

• Het gebruikte stopcontact moet geaard zijn (randaarde).
• Het apparaat is alleen afgescheiden van het elektriciteits-

net als de stekker uit het stopcontact is getrokken.

• Het stopcontact voor aansluiting op het elektriciteitsnet

moet gemakkelijk te bereiken en toegankelijk zijn.

• De spanning die vermeld wordt op de typeplaat moet

overeenstemmen met de netspanning.

• Voorkom dat het apparaat of de accessoires ergens te-

gen stoten of slaan.

• Het apparaat mag uitsluitend worden geopend door

vakmensen.

De maalbeker is uitsluitend bedoeld
voor de verwerking van droge mon-
sters van vaste stoffen. Gebruik de

maalbeker in geen geval voor vloeistofmonsters.

Lees voor de inbedrijfstelling de gebruikshandlei-

ding volledig door en neem de veiligheidsaanwij-

zingen in acht.

• Bewaar de gebruikshandleiding op een plaats die voor

iedereen toegankelijk is.

• Zorg ervoor dat alleen geschoold personeel met het ap-

paraat werkt.

• Neem de veiligheidsaanwijzingen, richtlijnen, arbo- en

ongevallenpreventievoorschriften in acht.

• Het apparaat mag uitsluitend onder toezicht worden

gebruikt.

• Bij gebruik van het apparaat op hoog toerental, dient u

een gehoorbescherming te dragen.

Draag de persoonlijke bescher-
mingen die nodig zijn volgens de
gevarenklasse van het medium dat

verwerkt wordt. Verder bestaat er gevaar door:
- weggeslingerde delen
- vastraken van lichaamsdelen, haar, kledingstukken en

sieraden.

• Zet het apparaat vrij op, op een vlakke, stabiele, schone,

glijvaste, droge en vuurvaste ondergrond.

• De voeten van het apparaat moeten schoon en onbe-

schadigd zijn.

• Het apparaat is niet bedoeld voor handbediening.
• Tijdens het bedrijf kan het apparaat warm worden.
• Controleer telkens voor het gebruik of het apparaat en

de accesoires niet beschadigd zijn. Gebruik geen be-
schadigde onderdelen.

Denk eraan dat er bij het bedienen
van het apparaat gevaar voor letsel
aan de handen bestaat.

• Controleer of de maalbeker goed gesloten is.
• Controleer voor gebruik van het apparaat of de maalbe-

ker correct op de koppelingssteker op de aandrijving is
aangesloten.

• Het apparaat kan uitsluitend met gemonteerde maal-

beker worden gebruikt, zonder maalbeker zal apparaat
niet starten.

• Voor gebruik moet de beschermkap van het apparaat

gesloten worden, anders zal het apparaat niet starten.

• De maalbeker mag uitsluitend bij stilstaande motor ge-

monteerd en verwijderd worden.

Veiligheidsaanwijzingen

GEVAAR

GEVAAR

WAARSCHU-

WING

GEVAAR

NL

Oorspronkelijke taal: Duits

Advertising