Sikkerhedshenvisninger – IKA Tube Mill control User Manual

Page 48

Advertising
background image

48

Åbn altid malebægeret meget
forsigtigt efter brug, da materia-
let i bægeret kan opvarmes p.g.a.

energioverførslen under driften. Brug sikkerhedshand-
sker ved behov eller vent, indtil bægeret og materialet
er kølet ned.

IKA

®

malebægerne skal altid være lukket, mens appara-

tet kører. Slå straks apparatet fra, hvis der kommer ma-
teriale ud af bægeret. Rens apparatet.

• Vær opmærksom på driftsvejledningen til malebægeret.
• Mediets temperatur må ikke overskride 40 °C.
• Brug kun tubes, der er godkendt af IKA

®

.

• Der må kun bearbejdes medier, hvor tilførsel af energi

ved bearbejdningen er ubetænkelig. Dette gælder også
for anden energi tilførsel, f.eks. fra lys.

• Vær opmærksom på farer, som skyldes antændelige ma-

terialer

• Apparatet må ikke drives i atmosfærer med eksplosions-

fare, med farlige stoffer og under vand.

• Apparatet starter ikke igen af sig selv efter en afbrydelse

af strømforsyningen.

• Der kan kun arbejdes på en sikker måde med tilbehør,

som beskrives i kapitlet “Tilbehør”.

• Den anvendte stikdåse skal være jordet (jordlednings-

kontakt).

• Apparatet kan kun kobles fra strømforsyningsnettet ved

at net- hhv. apparatstikket trækkes ud.

• Stikdåsen for netledningen skal kunne nås let og være

let tilgængelig.

• Spændingsværdien på typeskiltet skal stemme overens

med netspændingen.

• Undgå, at apparatet eller tilbehør udsættes for stød el-

ler slag.

• Apparatet må kun åbnes af en sagkyndig.

Malebægeret er udelukkende be-
regnet til forarbejdelse af faststof-
prøver. Malebægeret må under

ingen omstændigheder bruges til flydende prøver.

Læs hele driftsvejledningen før ibrugtagningen

og overhold sikkerhedshenvisningerne.

• Driftsvejledningen skal opbevares tilgængeligt for alle.
• Sørg for, at kun skolet personale arbejder med apparatet.
• Overhold sikkerhedshenvisninger, direktiver og bestem-

melser om arbejdsbeskyttelse og forebyggelse af uheld.

• Apparatet må kun bruges under opsyn.
• Brug høreværn, hvis apparatet anvendes med højt om-

drejningstal.

Brug personbeskyttelsesudstyr sva-
rende til fareklassen af det medie,
der skal bearbejdes. Ellers kan da

opstå fare p.g.a.
- dele, der slynges ud
- kropsdele, hår, beklædningsgenstande og smykker, der

kan blive fanget.

• Apparatet skal opstilles frit på en plan, stabil, ren, skrid-

sikker, tør og ildfast overflade.

• Apparatets fødder skal være rene og ubeskadigede.
• Apparatet er ikke egnet til manuel drift.
• Apparatet kan blive varmt under driften.
• Kontrollér apparatet og tilbehør for beskadigelser før

hver anvendelse. Beskadigede dele må ikke bruges.

Vær opmærksom på, at der er fare
for kvæstelser af hånden ved betje-
ning af apparatet.

• Kontrollér, at malebægeret er lukket tæt.
• Kontrollér før brug af apparatet, at malebægeret er til-

sluttet til koblingsstikket på drevet forskriftsmæssigt.

• Apparatet kan kun bruges med placeret malebæger; det

starter ikke uden malebæger.

• Apparatets beskyttelseshætte skal lukkes før brug, da

det ellers ikke starter.

• Malebægeret må kun placeres og fjernes, mens moto-

ren står stille.

Sikkerhedshenvisninger

FARE

FARE

ADVARSEL

FARE

DA

Oprindelsessprog: tysk

Advertising