Varnostna navodila – IKA Tube Mill control User Manual

Page 55

Advertising
background image

55

Mlevno posodo po uporabi vedno
odprite zelo previdno, saj se mate-
rial v posodi zaradi prenosa ener-

gije med obratovanjem lahko segreje. Po potrebi upo-
rabite zaščitne rokavice ali počakajte, da se posoda in
material ohladita.

• Mlevne posode IKA

®

morajo biti med obratovanjem na-

prave vedno zaprte. Če iz posode izteka material, napra-
vo takoj izklopite. Napravo očistite.

• Upoštevajte navodila za uporabo mlevne posode.
• Temperatura medija ne sme presegati 40 °C.
• Uporabljajte samo cevi, ki jih je odobrilo podjetje IKA

®

.

• Obdelujte le medije, pri katerih obdelava ne dovaja ob-

čutne energije. To velja tudi za druge dovode energije,
npr. zaradi svetlob nega obsevanja.

• Pazite na nevarnost zaradi vnetljivih materialov.
• Naprave ne uporabljajte v eksplozijsko ogroženih atmos-

ferah, z nevarnimi snovmi in pod vodo.

• Po prekinitvi in ponovni vzpostavitvi napetosti se naprava

znova ne zažene samodejno.

• Varno delo zagotavljamo le z opremo, ki je opisana v

poglavju “Oprema”.

• Uporabljena vtičnica mora biti ozemljena (zaščitni vo-

dnik).

• Napravo izključite iz električnega omrežja le, kadar izvle-

čete omrežni vtič oz. vtič naprave.

• Vtičnica za priključitev v električno omrežje mora biti

enostavno dosegljiva in dostopna.

• Nazivna napetost na tipski ploščici se mora ujemati z

omrežno napetostjo.

• Preprečite udarce in druge sunke na napravo in opremo.
• Napravo sme odpreti le strokovno osebje.

Mlevna posoda je namenjena
izključno obdelavi vzorcev trdnih
snovi. Mlevne posode nikoli ne

uporabljajte za tekoče vzorce.

• Pred uporabo v celoti preberite priročnik za upo-

rabo in upoštevajte varnostna opozorila.

• Priročnik za uporabo shranite na mestu, ki bo vsem do-

stopno.

• Pazite, da bodo napravo uporabljale le za to usposoblje-

ne osebe.

• Upoštevajte varnostna opozorila, smernice, predpise za

varstvo pri delu ter za preprečevanje nesreč.

• Napravo je dovoljeno uporabljati samo pod nadzorom.
• Med uporabo naprave z visokim številom vrtljajev nosite

zaščito sluha.

Nosite osebno zaščitno opremo v
skladu z razredom nevarnosti sred-
stva, ki ga obdelujete. Sicer obstaja
nevarnost:

- hitrega izmeta delov
- ujetja delov telesa, las, oblačil in nakita.

• Napravo postavite na ravno, stabilno, čisto, nedrsečo,

suho in negorljivo podlago z dovolj prostora.

• Podstavki naprave morajo biti čisti in nepoškodovani.
• Naprava ni namenjena za ročni pogon.
• Med delovanjem se lahko naprava segreje.
• Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in oprema

nepoš kodovani. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih
delov.

Upoštevajte, da pri uporabi na-
prave obstaja nevarnost poškodbe
rok.

• Zagotovite, da je mlevna posoda tesno zaprta.
• Pred uporabo naprave se prepričajte, da je mlevna po-

soda pravilno priključena na priključni vtič na pogonu.

• Napravo je mogoče uporabljati le z nameščeno mlevno

posodo; brez mlevne posode je ni mogoče pognati.

• Pred uporabo je treba zapreti zaščitni pokrov naprave,

saj je sicer ni mogoče pognati.

• Mlevno posodo je dovoljeno namestiti in odstraniti le

takrat, ko motor miruje.

Varnostna navodila

NEVAR-

NOST

NEVAR-

NOST

POZOR

NEVAR-

NOST

SL

Izvorni jezik: nemščina

Advertising