Biztonsági utasítások – IKA Tube Mill control User Manual

Page 54

Advertising
background image

54

• Az őrlőserleget csak álló motornál szabad fel- illetve le-

szerelni.

A használat után mindig nagyon
óvatosan nyissa ki az őrlőserleget,
mivel a benne lévő anyag az üzem

közbeni energiaátadás miatt felhevülhet. Szükség esetén
viseljen védőkesztyűt, vagy várja meg, amíg a serleg és
az anyag lehűl.

• Az IKA

®

őrlőserlegnek a készülék üzemeltetése közben

zárva kell lennie. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha
anyag kerül ki a serlegből. Tisztítsa meg a készülket.

• Vegye figyelembe az őrlőserleg üzemeltetési útmutatóját.
• A közeghőmérséklet nem lépheti túl a 40 °C-ot.
• Csak az IKA

®

által jóváhagyott tubusokat helyezzen be.

• Csak olyan anyagokkal dolgozzon, amelyeknél a feldol-

gozás so-rán átadott energia jelentéktelennek minősül.
Ez érvényes más energia (pl. fényenergia) bevitelénél is.

• Ügyeljen arra, hogy veszélyhelyzet léphet fel gyúlékony

anyagok kezelésénél.

Ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes légtér-

ben, ves zélyes anyagokkal és víz alatt.

• Az áram hozzávezetés megszakadása után a készülék

magától nem indul el újra.

• Biztonságosan csak a “Tartozékok” fejezetben felsorolt

tartozé kok alkalmazásával lehet dolgozni.

• A használt aljzatnak földeléssel (védőérintkezővel) kell

rendelkeznie.

• A készülék áramtalanítása csak a hálózati dugó, ill. a ké-

szülék dugója kihúzásával történhet.

• A tápvezeték dugaszolóaljzatának könnyen elérhető és

megközelíthető helyen kell lennie.

• A készülék típusjelző tábláján megadott feszültség érték

egyezzen meg a hálózati feszültséggel.

• Tilos a készüléket és tartozékait lökdösni vagy ütni.
• A készüléket csak szakember nyithatja fel.

Az őrlőserleg kizárólag száraz szi-
lárdanyag-minták feldolgozására
való. Soha ne használja az őrlőser-

leget folyadék halmazállapotú mintákhoz.

Az üzembe helyezés előtt olvassa végig a kezelési

útmutatót, és ügyeljen a biztonsági tudnivalókra.

• A kezelési útmutatót mindenki számára könnyen elérhe-

tő helyen tárolja.

• Ügyeljen arra, hogy csak képzett munkatársak dolgozza-

nak a készülékkel.

• Tartsa be a biztonsági tudnivalókat, irányelveket, munka-

védelmi és balesetvédelmi előírásokat.

• A készülék csak felügyelet mellett üzemeltethető.
• A készülék nagy fordulatszámon történő használatakor

viseljen hallásvédő felszerelést.

Viseljen a feldolgozott anyag ve-
szélyességi osztályának megfelelő
személyi védőfelszerelést. Ellenke-

ző esetben veszélyt idézhet elő:
- a kirepülő alkatrészek
- a testrészek, haj, ruhadarabok és ékszer beszorulása.

• A készüléket helyezze szabadon egy sík, stabil, csúszás-

mentes, száraz és tűzálló felületre.

• A készülék lábai legyenek tiszták és sértetlenek.
• A készülék kézi működtetésre nem alkalmas.
• Üzemelés közben a készülék felmelegedhet.
• Minden alkalmazás előtt vizsgálja meg, nem sérült-e a ké-

szülék vagy valamelyik tartozéka. Sérült részeket ne hasz-
náljon.

Vegye figyelembe, hogy a készülék
használatakor fennáll a kéz sérülé-
sének veszélye.

• Győződjön meg róla, hogy az őrlőserleg megfelelően le

van zárva.

• A készülék használata előtt győződjön meg róla, hogy az

őrlőserleg rendeltetésszerűen csatlakoztatva van a haj-
tás kuplungcsatlakozójára.

• A készülék csak felszerelt őrlőserleggel működtethető;

őrlőserleg nélkül nem indul el.

• Használat előtt a készülék védőfedelét le kell zárni, ellen-

kező esetben nem indul el.

Biztonsági utasítások

VESZÉLY

VESZÉLY

FIGYELEM

VESZÉLY

HU

Forrásnyelv: német

Advertising