Bezpečnostné pokyny – IKA Tube Mill control User Manual

Page 56

Advertising
background image

56

Po použití otvárajte mlecí téglik
vždy veľmi opatrne, pretože ma-
teriál v tégliku sa môže ohriať pre-

nosom tepelnej energie počas prevádzky. Podľa potre-
by používajte ochranné rukavice, alebo počkajte, kým
téglik a materiál vychladne.

• Mlecie tégliky IKA

®

musia byť počas prevádzky zariade-

nia vždy uzavreté. Ak materiál uniká z téglika, okamžite
vypnite zariadenie. Zariadenie vyčistite.

• Rešpektujte požiadavky návodu na obsluhu mlecieho

téglika.

• Teplota média nesmie prekročiť 40 °C.
• Používajte iba tuby schválené spoločnosťou IKA

®

.

• Pracujte výhradne s médiami, u ktorých zvýšenie energie

pri úprave nespôsobuje žiadne nebezpečenstvo. Platí to
aj pre ostatné príčiny zvýšenia energie, napr. dopadajú-
cimi slnečnymi lúčmi.

• Dbajte na opatrnosť s ohľadom na zvýšené nebezpečen-

stvo v súvislosti s horľavými materiálmi.

• Zariadenie neuvádzajte do chodu v prostredí s nebezpe-

čenst vom výbuchu.

• Po prerušení dodávky elektrickej energie sa zariadenie ne-

uvádza samo znova do prevádzky.

• Bezpečnosť práce je zaručená iba pri použití príslušen-

stva, ktoré sa popisuje v kapitole “Príslušenstvo”.

• Použitá sieťová zásuvka musí byť uzemnená (s ochran-

ným kontaktom).

• Odpojenie zariadenia od napájacej siete sa dosiahne iba

vytiahnutím sieťovej alebo prístrojovej vidlice.

• Elektrická zásuvka pre sieťový napájací kábel musí byť

voľne prístupná.

• Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom

štítku za- riadenia.

• Vyhýbajte sa udieraniu alebo nárazom do zariadenia ale-

bo prís lušenstva.

• Zariadenie môže otvárať iba kvalifikovaný odborník.

Mlecí téglik je určený výhradne na
spracovanie suchých pevných vzo-
riek. Mlecí téglik nikdy nepoužívaj-

te na tekuté vzorky.

• Prečítajte si celý návod na obsluhu už pred uvede-

ním zariadenia do prevádzky a rešpektujte bez-

pečnostné pokyny.

• Návod na obsluhu uložte tak, aby bol prístupný pre kaž-

dého.

• Dbajte, aby so zariadením pracovali iba zaškolení pra-

covníci.

• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, smernice, predpisy

na ochranu zdravia pri práci a na predchádzanie úrazom.

• Zariadenie sa môže prevádzkovať iba pod dohľadom.
• Pri používaní zariadenia s vysokými otáčkami používajte

ochranu sluchu.

Používajte osobné bezpečnostné
pomôcky zodpovedajúce triede
nebezpečenstva upravovaného

média. Nedodržaním tejto požiadavky vzniká ohrozenie
v dôsledku možnosti:
- Vymršťovanie dielov
- Zachytenia častí tela, vlasov, oblečenia a šperkov.

• Zariadenie položte voľne na rovný, stabilný, čistý, nekĺza-

vý, suchý a nehorľavý povrch.

• Nohy zariadenia musia byť čisté a nesmú byť poškodené.
• Zariadenie nie je vhodné pre manuálnu prevádzku.
• Počas prevádzky sa zariadenie zohrieva.
• Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie ani prí-

slušenst vo nie je poškodené. Nepoužívajte žiadne po-
škodené diely.

Upozorňujeme, že pri používaní
zariadenia hrozí nebezpečenstvo
poranenia ruky.

• Uistite sa, že mlecí téglik je spoľahlivo uzavretý.
• Pred použitím zariadenia sa presvedčte, že mlecí téglik je

riadne pripojený cez zástrčku spojky k pohonu.

• Zariadenie sa môže používať len s nasadeným mlecím

téglikom, bez mlecieho téglika sa nespustí.

• Pred použitím sa ochranný kryt zariadenia musí zatvoriť,

pretože inak sa nespustí.

• Mlecí téglik sa môže nasadiť a vyberať len ak je motor

v pokoji.

Bezpečnostné pokyny

NEBEZPE-

ČENSTVO

NEBEZPE-

ČENSTVO

VAROVA-

NIE

NEBEZPE-

ČENSTVO

SK

Zdrojový jazyk: nemčina

Advertising