Υποδείξεις ασφαλείας – IKA Tube Mill control User Manual

Page 62

Advertising
background image

62

• Το δοχείο άλεσης επιτρέπεται να τοποθετείται και να αφαι-

ρείται μόνον εφόσον ο κινητήρας είναι εκτός λειτουργίας.

Μετά τη χρήση, ανοίγετε το δοχείο
άλεσης πάντοτε με μεγάλη προσο-
χή, διότι το υλικό στο δοχείο μπο-

ρεί να έχει θερμανθεί λόγω της μεταφοράς ενέργειας
κατά τη λειτουργία. Χρησιμοποιείτε κατά περίπτωση
προστατευτικά γάντια ή περιμένετε μέχρι να κρυώσουν
το δοχείο και το υλικό.

• Τα δοχεία άλεσης IKA

®

πρέπει να είναι πάντοτε κλει-

στά κατά τη λειτουργία της συσκευής. Απενεργοποιείτε
αμέσως τη συσκευή, εάν εξέλθει υλικό από το δοχείο.
Καθαρίζετε τη συσκευή.

• Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του δοχείου άλεσης.
• Η θερμοκρασία του μέσου δεν πρέπει να υπερβεί τους

40 °C.

• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά σωλήνες εγκεκριμένους

από την εταιρεία IKA

®

.

• Επεξεργάζεστε αποκλειστικά υλικά για τα οποία η προ-

σθήκη ενέργειας κατά την επεξεργασία είναι ακίνδυνη.
Το αυτό ισχύει επίσης για άλλες προσθήκες ενέργειας,
π.χ. από φωτεινή ακτινοβολία.

• Λάβετε υπόψη τον κίνδυνο από εύφλεκτα υλικά.
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εκρήξιμες

ατμόσφαιρες, με επικίνδυνες ουσίες και κάτω από νερό.

• Ύστερα από μία διακοπή ρεύματος η συσκευή δεν επα-

νενεργοποιείται αυτόματα.

• Η ασφαλής εργασία εξασφαλίζεται μόνο με τα παρελκό-

μενα που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Παρελκόμενα».

• Η χρησιμοποιούμενη πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη

(επαφή αγωγού προστασίας).

• Η αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο παροχής

ρεύματος εξασφαλίζεται μόνο με αποσύνδεση του φις
του ηλεκτρικού καλωδίου ή του καλωδίου της συσκευής.

• Η πρίζα για το καλώδιο σύνδεσης με την παροχή ηλε-

κτρικού ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

• Τα στοιχεία τάσης της πινακίδας τύπου πρέπει να ταυτί-

ζονται με την τάση δικτύου.

• Αποφεύγετε τραντάγματα και κτυπήματα στη συσκευή ή

στα παρελκόμενα.

• Η συσκευή επιτρέπεται να ανοίγεται μόνο από ειδικό τε-

χνικό.

Το δοχείο άλεσης προορίζεται
αποκλειστικά για την επεξεργασία
ξηρών στερεών δειγμάτων. Σε κα-

μία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε το δοχείο άλεσης για
υγρά δείγματα.

Μελετήστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών χρή-

σης πριν από τη θέση σε λειτουργία και λάβετε

υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας.

• Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης έτσι ώστε να είναι

διαθέσιμο σε όλους.

• Λάβετε υπόψη ότι μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέ-

πεται να εργάζεται με τη συσκευή.

• Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τους κα-

νονισμούς προστασίας της εργασίας και πρόληψης ατυ-
χημάτων.

• Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά

υπό επίβλεψη.

• Κατά τη χρήση στης συσκευής με υψηλό αριθμό στρο-

φών χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες.

Χρησιμοποιείτε τα ατομικά μέσα
προστασίας ανάλογα με την κατη-
γορία κινδύνου του υπό επεξερ-

γασία υλικού. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυ-
νος από:

- εκσφενδονισμό εξαρτημάτων
- παράσυρση μελών του σώματος, μαλλιών, ενδυμάτων

και κοσμημάτων.

• Τοποθετήστε τη συσκευή ελεύθερη σε επίπεδη, σταθε-

ρή, καθαρή, αντιολισθητική, στεγνή και πυράντοχη επι-
φάνεια.

• Τα πέλματα της συσκευής πρέπει να είναι καθαρά και να

μην έχουν υποστεί ζημίες.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χειροκίνητη λειτουργία.
• Η συσκευή μπορεί να θερμανθεί κατά τη λειτουργία.
• Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τη συσκευή και τα πα-

ρελκόμενα για ζημίες. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματι-
κά εξαρτήματα.

Λάβετε υπόψη ότι κατά το χειρισμό
της συσκευής υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού των χεριών.

• Βεβαιώνεστε ότι το δοχείο άλεσης είναι ερμητικά κλειστό.
• Πριν από τη χρήση της συσκευής βεβαιώνεστε ότι το

δοχείο άλεσης έχει συνδεθεί σωστά με βύσμα σύνδεσης
στο μηχανισμό κίνησης.

• Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τοπο-

θετημένο το δοχείο άλεσης. Χωρίς αυτό δεν τίθεται σε
λειτουργία.

• Πριν από τη χρήση πρέπει να κλείσετε το προστατευτικό

κάλυμμα της συσκευής, διότι αλλιώς αυτή δεν τίθεται
σε λειτουργία.

Υποδείξεις ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟ-

ΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

EL

Γλώσσα πρωτοτύπου: γερμανική

Advertising