Ohutusjuhised – IKA Tube Mill control User Manual

Page 57

Advertising
background image

57

Avage jahvatuspeeker kasutamise
järel alati väga ettevaatlikult, sest
peekris olev materjal võib käituse-

aegse energia ülekande tõttu soojeneda. Kandke va-
jaduse korral kaitsekindaid või oodake, kuni peeker ja
materjal on jahtunud.

IKA

®

jahvatuspeekrid peavad olema seadme töö ajal

alati suletud. Kui peekrist tuleb materjali välja, lülitage
seade kohe välja. Puhastage seade ära.

• Pöörake tähelepanu jahvatuspeekri kasutusjuhendile.
• Materjali temperatuur ei tohi olla üle 40 °C.
• Kasutage ainult IKA

®

lubatud torusid.

• Kasutage ainult selliseid vahendeid, mille puhul töötle-

misest ti gitud energia andmine on kindel. See kehtib ka
teiste energiaallikate, näiteks valguskiirguse puhul.

• Pöörake tähelepanu ohule, mis tuleneb kergesti süttiva-

test materjalidest.

• Masinat ei või kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas,

ohtlike ainetega ja vee all.

• Voolukatkestuse järel ei hakka seade iseenesest tööle.
• Ohutut töötamist saab tagada üksnes osadega, millest

on juttu peatükis “Lisaosad”.

• Kasutatav pistikupesa peab olema maandatud (maan-

dusjuhi kontakt).

• Seade lahutatakse vooluvõrgust ainult toite- või seadme-

pistiku väljatõmbamisega.

• Toitejuhtme pistikupesa peab olema kergelt kättesaadav

ja ligipääsetav.

• Tüübisildil näidatud pinge peab vastama vooluvõrgu pin-

gele.

• Vältige seadme ja lisaosade kukkumist ja hoope.
• Seadet võib lahti võtta üksnes eriala personal.

Jahvatuspeeker on ette nähtud
eranditult kuivade tahke aine proo-
vide töötlemiseks. Ärge kasutage

jahvatuspeekrit mingil juhul vedelate proovide jaoks.

Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutusele-

võttu täielikult läbi ja pöörake tähelepanu ohu-

tusjuhistele.

• Hoidke kasutusjuhendit kõigile ligipääsetavas kohas.
• Arvestage, et seadmega töötaks vaid koolitatud perso-

nal.

• Arvestage ohutusjuhiseid, direktiive, tööohutus- ja ava-

riiennetuseeskirju.

• Seadet tohib kasutada üksnes järelevalve all.
• Seadme kasutamisel suurel pöörlemissagedusel kasuta-

ge kuulmiskaitset.

Kandke töödeldava vedeliku ohuklas-
sile vastavat isiklikku kaitsevarustust.
Vastasel juhul esineb oht:

- osade väljapaiskumise
- kehaosade, juuste, riideesemete, ehete vahelejäämise

tõttu.

• Asetage seade vabalt tasasele, stabiilsele, puhtale, libise-

mis kindlale, kuivale ja tulekindlale pinnale.

• Seadme jalad peavad olema puhtad ja kahjustamata.
• Seade ei sobi käsitsi kasutamiseks.
• Töö käigus võib seade kuumeneda.
• Kontrollige enne igat kasutamist seadme ja lisaosade

võimalikke kahjustusi. Ärge kasutage defektseid detaile.

Arvestage, et seadme käsitsemisel
esineb käevigastuste oht.

• Jälgige, et jahvatuspeeker oleks tihedalt suletud.
• Veenduge enne seadme kasutamist, et jahvatuspeeker

on nõuetekohaselt ajami ühenduspistikuga ühendatud.

• Seadet saab kasutada ainult koos paigaldatud jahvatus-

peekriga; ilma jahvatuspeekrita see ei käivitu.

• Enne kasutamist tuleb seadme kaitsekate sulgeda, sest

vastasel korral see ei käivitu.

• Jahvatuspeekrit võib paigaldada ja eemaldada vaid seis-

va mootori korral.

Ohutusjuhised

OHT

OHT

HOIATUS

OHT

ET

Lähtekeel: saksa

Advertising