Bezpečnostní upozornĕní – IKA Tube Mill control User Manual

Page 53

Advertising
background image

53

Mlecí kalíšek po použití vždy ote-
vírejte velmi opatrně, neboť mate-
riál v kalíšku se může při provozu

zahřát v důsledku přenosu energie. V případě potřeby
použijte ochranné rukavice nebo vyčkejte, dokud kalíšek
a materiál nevychladnou.

• Mlecí kalíšky IKA

®

musejí být za provozu přístroje stále

zavřené. Pokud materiál vychází ven z kalíšku, přístroj
okamžitě vypněte. Přístroj očistěte.

• Respektujte návod k použití mlecího kalíšku.
• Teplota média nesmí překročit 40 °C.
• Používejte pouze tuby schválené společností IKA

®

.

• Pracujte pouze s médii, u nichž je vložení energie vlivem

zpraco vání neškodné. To platí rovněž pro jinou vloženou
energii, např. vlivem ozáření světlem.

• Mějte na zřeteli ohrožení vlivem zápalných materiálů.
Nepoužívejte přístroj v atmosférách ohroženych výbu-

chem, s nebezpečnými látkami a pod vodou.

• Po přerušení přívodu napájení se přístroj samostatně ne-

rozeběhne.

• Bezpečná práce je zajištěná pouze s příslušenstvím, které

je popsáno v kapitole “Příslušenství”.

• Použitá zásuvka musí být řádně uzemněna (ochranný vodič).
• Odpojení zařízení od elektrické sítě se provádí pouze vy-

tažením síťové zástrčky resp. zástrčky zařízení.

• Zásuvka pro připojení k elektrické síti musí být snadno

dosažitelná a přístupná.

• Údaj o napětí na typovém štítku přístroje musí souhlasit

s napětím elektrické sítě.

• Vyvarujte se nárazům nebo úderům na přístroj nebo na

přís lu šenství.

• Přístroj smí otevírat pouze odborný pracovník.

Mlecí kalíšek je konstruován vý-
hradně pro zpracování suchých
pevných vzorků. Mlecí kalíšek v

žádném případě nepoužívejte pro kapalné vzorky.

Před uvedením zařízení do provozu si přečtěte celý

návod k provozu a respektujte bezpečnostní pokyny.

• Návod k provozu uložte na místě dostupné všem.
• Respektujte, že se zařízením smí pracovat pouze vyško-

lený personál.

• Respektujte bezpečnostní upozornění, směrnice, předpisy

na ochranu zdraví při práci a prevenci nehod.

• Přístroj se smí provozovat pouze pod dohledem.
• Při použití přístroje s vysokými otáčkami používejte

ochranu sluchu.

Používejte své osobní ochranné
pracovní pomůcky a vybavení po-
dle třídy nebezpečnosti zpracová-

vaného média. Jinak vzniká nebezpečí vyvolané:
- uvolněním a vymrštěním částí
- zachycením částí těla, vlasů, oděvů a šperků.

• Postavte přístroj volně na rovnou, stabilní, čistou, nekluz-

nou, su chou a ohnivzdornou plochu.

• Patky přístroje musejí být čisté a nepoškozené.
• Přístroj není vhodný pro ruční provoz.
• V provozu se může přístroj zahřívat.
• Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou přístroj a

přís lušenství poškozeny. Nepoužívejte poškozené sou-
části.

Mějte, prosím, na vědomí, že při
obsluze přístroje může vyvstat ne-
bezpečí poranění rukou.

• Zajistěte, aby byl mlecí kalíšek těsně uzavřený.
• Před použitím přístroje se ujistěte, že je mlecí kalíšek řád-

ně připojený k připojovacímu rozhraní na pohonu.

• Přístroj lze používat pouze s nasazeným mlecím kalíš-

kem; bez mlecího kalíšku se nespustí.

• Před použitím je nutné uzavřít ochranný kryt přístroje,

neboť v opačném případě se přístroj nespustí.

• Mlecí kalíšek se smí montovat a vyjímat pouze při zasta-

veném motoru.

BezpeČnostní upozornĕnÍ

NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ

CS

Výchozí jazyk: němčina

Advertising