Sikkerhetsinformasjon – IKA Tube Mill control User Manual

Page 49

Advertising
background image

49

Malebegeret må alltid åpnes svært
forsiktig etter bruk siden materia-
let i begeret kan bli svært varmt på

grunn av energioverføringen som oppstår under drift.
Om nødvendig bruk beskyttelseshansker eller vent til be-
geret og materialet er blitt avkjølt.

IKA

®

-malebegeret må alltid være lukket når apparatet er

i drift. Slå umiddelbart av apparatet hvis materiale kom-
mer ut av begeret. Rengjør apparatet.

• Følg bruksanvisningen til malebegeret.
• Temperaturen på malebegeret må ikke overskride 40 °C.
• Bare bruk slanger frigitt av IKA

®

.

• Bearbeid kun medier som tåler energien som påføres

under bear beidingen. Dette gjelder også andre energi-
former som f eks lys stråling.

• Vær oppmerksom på eventuelle farer som skyldes brann-

farlige materialer

• Apparatet må ikke brukes i eksplosjonsfarlige atmosfæ-

rer, med farlige stoffer og under vann.

• Etter et strømbrudd starter apparatet ikke av seg selv

igjen.

• Trygge arbeidsforhold sikres kun når tilbehøret beskrevet

i kapit let «Tilbehør» brukes.

• Stikkontakten skal være jordet (beskyttelsesjordet kontakt).
• For å koble apparatet fra strømforsyningen, må du dra

ut strømkontakten eller apparatets kontakt.

• Stikkontakten for strømforsyningen skal være lett tilgjen-

gelig.

• Spenningsverdien på typeskiltet må stemme overens

med netts penningen.

• Pass på at apparatet og tilbehøret ikke utsettes for støt

og slag.

• Apparatet skal kun åpnes av en kvalifisert fagmann.

Malebegeret er bare konstruert for
bearbeiding av tørre faststoffprø-
ver. Du må under ingen omsten-

digheter bruke malebegeret for flytende prøver.

• Les hele bruksanvisningen før du tar apparatet i

bruk. Følg sikkerhetsinformasjonen.

• Oppbevar bruksanvisningen tilgjengelig for alle.
• Pass på at kun opplært personale arbeider med appa-

ratet.

• Overhold sikkerhetsinformasjon, retningslinjer samt for-

skrifter angående HMS og forebygging av ulykker.

• Apparatet skal bare brukes under oppsyn.
• Bruk hørselvern når apparatet kjøres på høy hastighet.

Bruk ditt personlige verneutstyr i
samsvar med fareklassen til mediu-
met som skal bearbeides. Ellers kan

det være fare for:
- deler som slynges ut
- kroppsdeler, hår, klær og smykker som setter seg fast

• Plasser apparatet på en jevn, stabil, ren, skilsikkert, tørr

og brann bestanding overflate.

• Føttene på apparatet må være rene og uskadde.
• Apparatet er ikke egnet for hånddrift.
• Apparatet kan bli varmt når det brukes.
• Kontroller apparatet og tilbehør hver gang før bruk med

tanke på skader. Skadde deler skal ikke brukes.

Vær oppmerksom på faren for
håndskader når apparatet betjenes.

• Sørg for at malebegeret er godt lukket.
• Før apparatet brukes, må du forvisse deg om at male-

begeret er riktig koblet til tilkoblingskontakten på dri-
venheten.

• Apparatet kan bare brukes med det påmonterte malebe-

geret; uten malebeger starter det ikke.

• Apparatets beskyttelsesdeksel må lukkes før bruk, ellers

starter ikke apparatet.

• Malebegeret skal bare settes på og tas av når motoren

er av.

Sikkerhetsinformasjon

FARE

FARE

ADVARSEL

FARE

NO

Kildespråk: tysk

Advertising