Wskazówki bezpieczeństwa – IKA Tube Mill control User Manual

Page 52

Advertising
background image

52

• Pojemnik do mielenia można montować i zdejmować

tylko przy wyłączonym silniku.

Po zakończeniu pracy pojemnik
otwierać zawsze bardzo ostrożnie,
ponieważ znajdujący się w nim

materiał może wskutek przekazywania energii rozgrzać
się podczas pracy. W razie potrzeby używać rękawic
ochronnych albo odczekać do momentu ostygnięcia
pojemnika i materiału.

• Pojemniki do mielenia IKA

®

muszą być zawsze zamknię-

te podczas pracy urządzenia. W przypadku wydostania
się materiału z pojemnika urządzenie należy natychmiast
wyłączyć. Oczyścić urządzenie.

• Przestrzegać instrukcji obsługi pojemnika do mielenia.
• Temperatura medium nie może przekraczać 40°C.
• Używać tylko tub zatwierdzonych przez IKA

®

.

• Stosować wyłącznie media, których obróbka nie powo-

duje emis ji energii. Odnosi się to również do innych emi-
sji energii, np. z powodu działania promieni słonecznych.

• Uwzględnić zagrożenia wynikające z stosowania mate-

riałów łatwopalnych.

• Nie korzystać z urządzenia, jeśli w powietrzu nagroma-

dziły się substancje wybuchowe, a także nie stosować
do substancji nie bezpiecznych i pod wodą.

• W razie przerwy w dostawie prądu urządzenie nie włą-

czy się samoczynnie.

• Bezpieczna praca jest zapewniona wyłącznie z akceso-

riami opi sanymi w rozdziale “Akcesoria”.

• Zastosowane gniazdo musi posiadać uziemienie (zestyk

przewodu ochronnego).

• Urządzenie odłącza się od sieci elektrycznej tylko po-

przez wyjęcie wtyczki z gniazda lub wtyku z urządzenia.

• Gniazdo do podłączenia urządzenia do sieci musi być

łatwo dostępne.

• Napięcie sieciowe musi być zgodne z informacją o na-

pięciu podaną na tabliczce znamionowej urządzenia.

• Unikać obijania i uderzeń o urządzenie i akcesoria.
• Urządzenie może być otwierane wyłącznie przez wykwa-

lifiko wany personel.

Pojemnik do mielenia zaprojekto-
wany jest wyłącznie do przetwa-
rzania suchych próbek stałych. W

żadnym wypadku nie wolno używać pojemnika do pró-
bek ciekłych.

Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać do-

kładnie całą instrukcję obsługi i przestrzegać

wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

• Instrukcję obsługi przechowywać w miejscu dostępnym

dla wszystkich.

• Przestrzegać, by urządzenie obsługiwał wyłącznie prze-

szkolony personel.

• Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa,

dyrektyw oraz przepisów BHP.

• Urządzenie wolno eksploatować tylko pod nadzorem.
• Podczas pracy urządzenia z wysoką prędkością obroto-

wą używać ochraniaczy słuchu.

Stosować środki ochrony indywi-
dualnej, odpowiednie do klasy za-
grożenia, przypisanej używanemu

medium. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie spo-
wodowane:
- elementami wyrzucanymi siłą odśrodkową
- chwytaniem części ciała, włosów, elementów garde-

roby i biżuterii.

• Urządzenie ustawić na płaskiej, stabilnej, antypoślizgo-

wej, suchej i ogniotrwałej powierzchni.

• Podstawki urządzenia muszą być czyste i nieuszkodzone.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do trybu ręcznego.
• Urządzenie może się nagrzewać w czasie pracy.
• Urządzenie i akcesoria sprawdzić przed każdym użyciem

pod ką- tem uszkodzeń. Nigdy nie używać uszkodzo-
nych części.

Pamiętać o tym, że podczas ob-
sługi urządzenia istnieje niebezpie-
czeństwo odniesienia obrażeń rąk.

• Upewnić się, że pojemnik do mielenia jest szczelnie za-

mknięty.

• Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia upewnić

się, że pojemnik do mielenia jest prawidłowo podłączo-
ny do złącza napędu.

• Urządzenie można używać tylko z zamontowanym po-

jemnikiem do mielenia; bez niego urządzenia nie da się
uruchomić.

• Przed rozpoczęciem użytkowania zamknąć kołpak

ochronny urządzenia, w przeciwnym wypadku urucho-
mienie nie będzie możliwe.

Wskazówki bezpieczeństwa

NIEBEZPIE-

CZEŃSTWO

NIEBEZPIE-

CZEŃSTWO

OSTRZE-

ŻENIE

NIEBEZPIE-

CZEŃSTWO

PL

Język wyjściowy: niemiecki

Advertising