Inhoud, Veiligheidsinformatie – ZANKER ZKI1530 User Manual

Page 2

Advertising
background image

Inhoud

Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Wasprogramma's _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Bediening van het apparaat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
De waterontharder instellen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Gebruik van zout voor de vaatwasser _ _ _ _ _ _ _ 7
Gebruik van glansspoelmiddel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
De vaatwasser inruimen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Gebruik van vaatwasmiddelen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9

Een wasprogramma selecteren en starten _ _ _ _ 10
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Aansluiting aan de waterleiding _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Aansluiting aan het elektriciteitsnet _ _ _ _ _ _ _ _ 16

Wijzigingen voorbehouden

Veiligheidsinformatie

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking
van het apparaat eerst deze handleiding aan-

dachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Be-
waar deze instructies altijd bij het apparaat, zelfs wan-
neer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten
volledig op de hoogte zijn van de bediening en veilig-
heidsfuncties van het apparaat.

Gebruik conform de voorschriften

• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishou-

delijk gebruik.

• Gebruik het apparaat alleen om huishoudelijk keu-

kengerei dat geschikt is voor afwasmachines,
schoon te maken.

• Doe geen oplosmiddelen in het apparaat. Pas op

voor explosiegevaar.

• Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe

punten met de punt naar beneden in de bestek-
mand. Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op
het bovenrek.

• Gebruik alleen merkproducten voor afwasmachines

(afwasmiddel, zout, glansspoelmiddel).

• Als u de deur opent als het apparaat in werking is,

kan er hete stoom ontsnappen. Gevaar voor brand-
wonden.

• Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voor-

dat het afwasprogramma is afgelopen.

• Haal, als het afwasprogramma is afgelopen, de

stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan
dicht.

• Alleen een bevoegde servicemonteur mag dit ap-

paraat repareren. Gebruik alleen originele reser-
veonderdelen.

• Voer de reparaties niet zelf uit om letsel en schade

aan het apparaat te voorkomen. Neem altijd contact
op met onze service-afdeling.

Algemene veiligheid

• Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte

lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermo-
gens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit
apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht
staan of instructies krijgen over het gebruik van dit
apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.

• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddel-

fabrikant op om brandwonden aan ogen, mond en
keel te voorkomen.

• Drink geen water uit de afwasmachine. Er kan af-

wasmiddel in uw apparaat achtergebleven zijn.

• Sluit de deur altijd als u het apparaat niet gebruikt

om letsel te voorkomen. Bovendien struikelt u zo niet
over de deur.

• Ga niet op de open deur zitten of staan.

Veiligheid van kinderen

• Alleen volwassenen mogen dit apparaat gebruiken.

Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om
te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van

kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilge plaats.

Laat kinderen de afwasmiddelen niet aanraken.

2

Advertising