Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 44

Advertising
background image

87

DE

86

DE

FI

FI

6. tarkennus

• Objektiivissa on tarken-
nusrengas, jota pyörittämäl-
lä objektiivi tarkennetaan
haluttuun etäisyyteen.
• Valovahvistimen suurin
teho saavutetaan, kun

objektiivin aukko on kokonaan auki (säädetty pie-
nimpään aukkolukuun).

Huomautuksia käyttöturvallisuudesta

• Päivänvalossa laitteen saa ottaa käyttöön
ainoastaan päivänvalosuojuksen ollessa paikallaan
tai objektiivin aukon ollessa säädettynä minimiin
(suurimmalle aukkoluvulle)!
• Vältä pimeydessä katsomasta kirkkaisiin valon-
lähteisiin, koska ne voivat vaurioittaa vahvistinta.
• Vaihda paristo mahdollisimman pian sen jälkeen
kun paristomerkkivalo on syttynyt.
• Vältä korkeita lämpötiloja, koska ne lyhentävät
valovahvistimen elinaikaa. Älä siis esimerkiksi jätä
laitetta ajoneuvoihin, jotka seisovat auringossa.
• Älä kohdista laitteen objektiivia suoraan aurinko-
on tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin.
• Poista laitteesta paristot, jos et aio käyttää sitä
pitkään aikaan. Käytä vain sellaisia paristoja, jotka
eivät voi vuotaa.

toimintatarkastus

Jos NC 2 -laitteeseen ei tule kuvaa päälle kyt-
kemisen jälkeen, menettele seuraavien ohjeiden
mukaisesti:

• Jos kuvaruutu on pimeä:
1. Objektiivin aukko C-asennossa: Säädä objek-

tiivin aukko suurimpaan lukemaan (pienimpään
aukkolukuun).

2. Paristot ovat tyhjät: Ota molemmat paristot

ulos ja aseta ne Paristojen tai akkujen asettami-
nen -kohdan mukaisesti paikalleen. Jos sen
jälkeen näyttö edelleen pysyy pimeänä, vaihda
paristot uusiin. Mikäli näyttö ei senkään jälkeen
kytkeydy päälle, on laite viallinen. Lähetä laite
korjattavaksi.

• Näytössä voimakas kohina: Tarkista, onko päivä-

nvalosuojus jäänyt objektiivin eteen ja onko
aukko riittävän suuri (pieni aukkoluku). Tarkista
havaintokohteen valaistusolosuhteet. Täydel-
lisessä pimeydessä (alle 0,1 mlx) valovahvistin
ei saa riittävästi kontrastia ja kuvaan tulee kohi-
naa.

• Näytössä on mustia pisteitä: tarkista, onko pei-

telasi likainen.

Huolto ja ylläpito

Puhdista likaiset optiset osat ensin siveltimellä tai
pehmeällä liinalla ja sen jälkeen optiikka-mikrokui-
tuliinalla. Jos lika ei muuten lähde, hönkäise siihen
ja pyyhi uudestaan.

Advertising