Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 48

Advertising
background image

95

DE

94

DE

DA

DA

Battteries Directive

Batterier må ikke bortskaffes sammen
med husstandsaffald; du har i henhold
til loven pligt til at aflevere brugte
batterier. Du kan aflevere batterierne

gratis lige i nærheden (f.eks. der, hvor du købte
dem eller hos det kommunale renovationssels-
kab). Batterierne er mærkede med en overstreget
affaldsspand på hjul samt det kemiske tegn for det
skadelige stof, f.eks. „Cd“ for cadmium, „Hg“ for
kviksølv og „Pb“ for bly.
Lad os sammen beskytte vores natur mod miljø-
belastninger.

Håndrem

Du kan indstille håndrem-
men til din størrelse, idet
du åbner remmen og ind-
stiller burrelukningen til din
individuelle størrelse. Luk til
slut remmen igen.

Ibrugtagning

oBS: I dagslys må kun observeres med påskruet dagslys-
blænde eller med lille objektivblænde (høj blændeværdi)!

En intensiv belysning i et længere tidsrum af den
følsomme fotokatode forringer billedforstærker-
rørets levetid.

1. Aktivering

Et kort tryk på startknappen tænder apparatet.
Sluk apparatet ved at trykke på knappen igen.
Hvis NC 2 ved en fejl ikke bliver slukket, slukker
en indbygget elektronik apparatet efter 3 til 4
minutter.

2. Batterikontrol

Hvis en rød kontrollampe tændes i kanten af syn-
sfeltet har batterierne kun strøm til ca. en times
drift.

3. Infrarødbelysning

Ved for svagt restlys kan der tændes for infrarød-
belysningen, ved at dreje kontaktens greb udad.
Hvis apparatet er deaktiveret, er infrarødbelysnin-
gen altid slukket. Tændt infrarødbelysning medfø-
rer en tydeligt lysere billede.

4. Dioptrijustering

• På dioptrijusteringsrin-
gen er der anbragt en lille
„næse“ hvor nulmarkerin-
gen sidder. Dermed er det
også muligt at aflæse diop-
trijusteringsringens indstil-
ling i mørke.

Advertising