Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 46

Advertising
background image

91

DE

90

DE

DA

DA

10

3

9

13

6

7

Nc 2

1 Objektivdæksel (dagslysblænde)
2 Objektiv
3 Aktiveringsknap
4 Infrarødbelysning
5 Kontakt for IR-belysning
6 Okular
7 Batteridæksel
8 Stativkobling
9 Dioptrijusteringsring
10 Håndrem
11 Adapterring
12 Apparatdæksel
13 Øjemusling

Aktuelt tilbehør finder du på www.SwArovSkIoptIk.com.

Tak for, at du har valgt dette produkt fra

SWAROVSKI OPTIK. I tilfælde af spørgsmål bedes
du henvende dig til din forhandler eller henvende
dig direkte til os på

www.SwArovSkIoptIk.com.

wEEE/ElektroG

Dette symbol betyder, at produktet i
henhold til WEEE-direktivet (direktiv
om affald af elektrisk og elektronisk
udstyr) og national lovgivning ikke må
bortskaffes sammen med husstands-
affaldet.

Produktet skal afleveres på et dertil indrettet
bortskaffelsessted. Du kan få oplysninger om
bortskaffelsessteder til affald af elektrisk og elek-
tronisk udstyr hos den kompetente kommunale
myndighed eller et organ godkendt til bortskaffelse
af sådant affald.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager til
beskyttelse af miljøet og forhindrer de eventuelle
skader på miljøet og menneskers sundhed, som
kunne opstå ved forkert behandling af produktet.

Advertising