Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 60

Advertising
background image

119

DE

118

DE

119

118

takuu FI

Ostaessasi tämän SWAROVSKI OPTIKin optoelektronisen tuotteen

olet ostanut laatutuotteen, jolle valmistaja myöntää maailmanlaajuisen

yhden vuoden takuun ostopäivästä lähtien seuraavin ehdoin:

Materiaalin tai valmistuksen virheiden osalta korvataan materiaali-

ja työkustannukset koko takuuajan aikana. Laite tai sen osat joko

vaihdetaan tai korjataan takuun antajan oman harkinnan mukaan.

Takuu ei rajoita laillisia takuuvelvollisuuksia.

Tuotevalikoiman muutosten jälkeen valmistaja on oikeus joko korjata

vialliset laitteet tai vaihtaa ne samanarvoisiin.

Optoelektronisten laitteiden toimintatavan ja erityisen rakenteen

vuoksi on voimassa seuraavat säännöt:

1. Kaikki laitteet toimitetaan, mikäli laitteen toimivuus sitä edellyttää,

toimintavalmiina, merkkiparistot asetettuina tai mukana pakkauksessa.

Swarovski ei vastaa paristoista. Paristoja koskee asianomaisen valmi-

stajan takuuehdot. Pariston valmistaja päättää itse, korvaako hän mah-

dolliset, erityisesti pariston vuotamisen aiheuttamat vahingot.

2. NC 2 -laitteen sisäänrakennetun vahvistinputken osalta ovat

voimassa ainoastaan kyseisen valmistajan takuuehdot, joista tämä

päättää itse.

Takuu ei koske korjauksia, joita on suorittanut ei-valtuutettu huolto tai

vikoja, joiden syynä on ollut asiaton käyttö. Takuu ei koske myöskään

laitteen virheen aiheuttamia välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Takuu

ei koske myöskään varusteosia, jotka kuluvat normaalissa käytössä,

kuten silmäkappaleita, kantohihnoja, koteloita, päällysteitä jne.

Takuu on voimassa vain, mikäli tämä takuutodistus varustetaan osto-

päivän päivämääränä sekä myyjän leimalla ja allekirjoituksella.

Takuun lunastamiseksi sekä huoltoa ja/tai korjauksia varten laite on

toimitettava takuutodistuksen mukana lähimpään SWAROVSKI OPTIK

edustajaan tai suoraan valmistajalle, postimaksu on maksettava itse.

Mikäli tämä takuu/huoltotodistus puuttuu, on asiakkaan maksettava

korjaukset. Takuukorjauksen jälkeisen vakuutetun palautuksen lähe-

tyskulut maksaa takuunantaja (hän valitsee kuljetustavan), muutoin

asiakasta laskutetaan. Ulkomaantoimitusten mahdollisia tullimaksuja

ja veroja maksaa asiakas.

Takuunantaja on SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Itävalta. Oikeuden

paikka on Innsbruck, itävaltalainen laki sovelletaan.

Mikäli tietyissä maissa nyönnetään muita takuuehtoja (laillisia tai

vapaehtoisia), on niitä paikallisen maahantuojan tai edustajan nou-

datettava. SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Itävalta, saattaa myöntää

sellaiset ehdot, mikäli siihen on laillinen velvollisuus.

Garanti DA

Dit førsteklasses optroniske apparat fra SWAROVSKI OPTIK er

udstedt med 1 års garanti fra købsdatoen i hele verden i henhold til

følgende betingelser:

Hvis der optræder materiale- og/eller produktionsfejl, overtager vi

garantien for materiale- og arbejdsomkostningerne under hele garan-

tiens gyldighedsperiode, hvorved vi forbeholder os retten til efter eget

skøn at istandsætte eller udskifte apparatet eller den defekte del.

Den lovbestemte garantiforpligtelse indskrænkes ikke gennem

garantien.

Ved ændring af produktprogrammet forbeholder vi os ret til at repa-

rere defekte apparater eller udskifte dem med apparater af tilsvarende

kvalitet.

Pga. de optroniske apparaters funktionsprincip og specifikke kon-

struktion gælder følgende specielle reguleringer:

1. Alle apparater leveres, så vidt det er nødvendigt for funktionen, i

driftsklar tilstand fra vores side med indlagte eller vedlagte mærkebat-

terier. Vi hæfter ikke for disse batterier. Den pågældende producents

garantibestemmelser er gældende, og det er producenten selv, som

bestemmer over garantiydelser – specielt for eventuelle skader, der

opstår som følge af udløbne batterier.

2. På NC 2-apparatet er billedrørene, som er monteret af os, ligele-

des kun omfattet af garantibetingelserne fra den pågældende produ-

cent, som selv bestemmer over garantiydelser.

Garantien gælder ikke for reparationer, som er gennemført af et

serviceværksted, der ikke er autoriseret af os, og ved beskadigelser der

er opstået som følge af usagkyndig brug; og heller ikke ved indirekte

eller direkte beskadigelser, som er opstået på grund af defekter på

apparatet.

Desuden omfatter garantien ikke udstyrsdele, som er udsat for

naturligt slid, eksempelvis øjestykker, bæreremme, beholdere, arme-

ringer osv.

Garantien er kun gyldig, hvis dette garanti/service-bevis udfyldes på

forskriftsmæssig vis af forhandleren på købsdagen med dato, stempel

og underskrift.

I tilfælde af garantikrav såvel som foretagelse af service- og eller

reparationsarbejder skal du overgive apparatet samt garanti/service-

beviset til din SWAROVSKI OPTIK-forhandler, eller sende det direkte,

frit i hus, til vores adresse. Hvis dette garanti/service-bevis ikke er

vedlagt apparatet, repareres det grundlæggende omkostningspligtigt.

Retursendingen, forsikret (transportmiddel efter vores valg), er gratis

i tilfælde af reparationer, som er omfattet er garantien. Ellers sker den

mod beregning. Eventuelle udenlandske told- eller skatteafgifter ved

forsendelser til udlandet skal betales af modtageren.

Denne garanti udstedes af SWAROVSKI OPTIK Optik KG, Absam,

Østrig. Værneting er Innsbruck; der anvendes østrigsk ret.

Såfremt der i enkelte lande gælder andre garantier (lovbestemte eller

frivillige), skal de opfyldes af den pågældende importør eller forhandler.

SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Østrig, indtræder i sådanne tilfælde

kun, hvis det er en lovmæssig forpligtelse.

Advertising