Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 59

Advertising
background image

117

DE

116

DE

117

116

Garantie NL

Met dit product van SWAROVSKI OPTIK hebt u een hoogwaardig

kwaliteitsproduct gekocht, waarvoor wij een wereldwijd geldige garantie

van één jaar vanaf datum van aankoop onder volgende voorwaarden

verlenen:

Bij het optreden van materiaal- en/of fabricagefouten dragen wij voor

de complete looptijd van de garantie de kosten van materiaal en arbeid,

waarbij wij ons het recht voorbehouden het instrument of het defecte

onderdeel naar eigen goeddunken te repareren of te vervangen.

Door de garantie wordt de wettelijke vrijwaringsplicht niet beperkt.

Bij wijziging van het productengamma behouden wij ons het recht

voor defecte instrumenten te repareren of door gelijkwaardige te ver-

vangen.

Op grond van het functieprincipe en de specifieke bouwwijze van

optronische instrumenten bestaan volgende speciale regelingen:

1. Alle instrumenten worden door ons, voorzover functioneel no-

odzakelijk, bedrijfsklaar met6 aangebrachte of bijgevoegde batterijen

van een bekend merk geleverd. Voor deze batterijen kunnen wij geen

aansprakelijkheid aanvaarden: geldig zijn de garantiebepalingen van

de betreffende fabrikanten die zelf over garantievergoedingen – vooral

over schade door lekkende batterijen – beslissen.

2. Bij de NC2 gelden voor de door ons ingebouwde beeldverster-

kingsbuis eveneens alleen de garantiebepalingen van de betreffende

fabrikanten die zelf over garantievergoedingen beslissen.

De garantie geldt niet bij reparaties door een niet door ons geautori-

seerde servicedienst en bij schade die door onvakkundig gebruik vero-

orzaakt is; evenmin voor directe of indirecte schade die door defecten

aan het instrument is ontstaan.

Bovendien zijn van de garantie alle uitrustingsonderdelen uitgesloten

die aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn, zoals oogkleppen, draagrie-

men, houders, ommantelingen, enz.

De garantie is alleen geldig, als dit garantie-/servicedocument op

de dag van aankoop door de vakhandelaar zoals voorgeschreven van

datum, stempel en handtekening is voorzien.

Overhandig in een garantiegeval en voor de uitvoering van service-

en/of reparatiewerkzaamheden het instrument a.u.b. samen met dit

garantie-/servicedocument aan uw SWAROVSKI OPTIK vakhandelaar

of stuur het franco thuis direct naar ons adres. Instrumenten zonder dit

garantie-/servicedocument worden principieel met verplichte betaling

van de kosten gerepareerd. Het terugzenden, verzekerd (transport-

middel is onze keuze), vindt in geval van een garantiereparatie gratis,

anders tegen verrekening van kosten plaats. Bij verzending naar het

buitenland gaan eventuele buitenlandse douane- resp. belastingheffin-

gen ten laste van de ontvanger.

Deze garantie wordt door SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Oosten-

rijk, verleend. De bevoegde rechtbank is Innsbruck, geldig is Oosten-

rijks recht.

Indien in sommige landen andere garanties/vrijwaringen (wettelijke

of vrijwillige) toegezegd zijn, moet hieraan door de betreffende

importeur resp. vakhandelaar worden voldaan. SWAROVSKI OPTIK KG,

Absam, Oostenrijk, kan hiervoor alleen opkomen, voorzover hiertoe een

wettelijke plicht bestaat.

Garanti Sv

Du har nu införskaffat ett instrument för optronik från SWAROVSKI

OPTIK som är av högsta kvalitet och för vilket en världsomfattande

garanti på ett år gäller från inköptsdatum enligt följande villkor:

Om det framkommer defekter gällande material och/eller framstäl-

lingsfel, täcker vi material- och arbetskostnaderna för hela garantitiden.

Vi förbehåller oss i dessa fall rätten att reparera, ersätta hela instru-

mentet eller defekta delar såsom det passar oss bäst.

Genom dennna garanti begränsas inte de lagliga rättigheterna.

Om produkturvalet förändras, förbehåller vi oss rätten att reparera

defekta instrument eller ersätta dem med andra av lika värde.

På grund av funktionsprincipen och optronikinstrumentens specifika

konstruktion, har vi följande speciella regler:

1. Alla instrument levereras av oss, i den mån det är funktionellt

nödvändigt, färdiga att tas i bruk med isatt eller medlevererat märkes-

batteri. För dessa batterier övertar vi ingen garanti; här gäller respektive

tillverkares garantibestämmelser, vilka själva avgör hur garantibestäm-

melserna skall tolkas – speciellt beträffande skador som uppstår på

grund av läckande batterier.

2. Beträffande NC 2, gäller för bildförstärkarröret som monterats in

av oss, respektive tillverkares garantibestämmelser, vilka själva avgör

hur garantibestämmelserna skall tolkas.

Vi tar inget ansvar för reparationer utförda av en av oss ickeaukto-

riserad verkstad, inte heller för skador uppkommna genom felaktigt

bruk, inte heller för direkta eller indirekta skador som uppkommit

genom defekter hos instrumentet. Garantin gäller inte heller de delar

som slits på naturlig väg, såsom ögonmusslor, bärremmar, fodral,

ytbeläggning, etc.

Garantin är i kraft endast då detta garantibevis blivit korrekt daterat,

stämplat och underskrivet av en auktoriserad återförsäljare på för-

säljningsdagen. I garantifall och för service och/eller underhåll:

lämna in instrumentet till en auktoriserad SWAROVSKI OPTIK återför-

säljare tillsammans med detta garantibevis eller skicka dem, gratis,

direkt till vår adress. Instrument som skickats utan garantibevis repa-

reras och faktureras kunden. Den försäkrade återförsändelsen (lever-

anssättet är upp till oss), är gratis då garantin

täcker reparationerna, i annat fall faktureras de kunden. För

leverans utomlands faktureras eventuella tullavgifter och kostnader

mottagaren.

Garantin är given av SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Österrike.

Myndighetsområdet är Innsbruck; österrikisk lag gäller.

Gällande andra garantier (oberoende av om lagliga eller frivilliga) i

olika länder, måste dessa uppfyllas av resp. importör eller auktoriserad

återförsäljare. SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Österrike, kan accep-

tera ansvar enbart då legal skyldighet att göra så existerar.

Advertising