Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 49

Advertising
background image

97

DE

96

DE

DA

DA

• I nulindstillingen for det normale syn viser
„næsen“ opad og ligger i forlængelse af forhøjnin-
gen på apparathuset.
• Korriger en øjefejl ved at dreje dioptrijusterings-
ringen fra nul-stiilingen til højre (langsynet øje)
eller til venstre (nærsynet øje) til den størst mulige
skarphed i billedet er opnået.
• En delstreg.

5. Øjemusling

Hvis du bruger NC 2 med briller på, kan du vride
øjemuslingen tilbage og dermed udnytte hele
synsfeltet.

6. Fokusering

• Man stiller skarpt på en
hvilken som helst afstand
ved at dreje på afstandsrin-
gen på objektivet.
• Den kraftigste virkning
opnår billedforstærkerrøret,

når objektivets blænde er helt åbnet (svarer til den
laveste blændeværdi).

Forholdsregler til sikker drift

• Brug i dagslys kun med påsat objektivdæksel
eller lille objektivblænde (høj blændeværdi).

• Du bør undgå at se mod for kraftige lyskilder i
mørket, røret kan tage skade.
• Hvis batterikontrollampen tændes, bør du skifte
batterierne snarest muligt.
• Høje temperatur bør i det hele taget undgås, da
de forringer billedrørets levetid (vær forsigtig med
at lade apparatet ligge i biler osv.).
• Hold ikke apparatet med objektivet direkte ind i
solen eller andre stærke lyskilder.
• Ved lagring i længere tid, bør batterierne fjernes.
Benyt kun udflydningssikre batterier.

Funktionstest

Kontroller apparatet i denne rækkefølge, hvis din
NC 2 ikke viser noget billede efter aktivering:
• Hvis skærmen ikke lyser:
1. Objektivblenden på position C: Stil objektiv-

blænden på dens højeste værdi (mindste blæn-
detal).

2. Flade batterier: Tag begge batterier ud og sæt

dem i igen som omtalt i punktet „Isætning af bat-
terier“. Hvis skærmen stadig ikke lyser, skal du
sætte nye batterier i. Lyser skærmen heller ikke
med nye batterier, er apparatet defekt. Send det
ind til reparation.

• Hvis der er meget elektronisk „støj“ på billedet:
Se efter om dagslysblænden er fjernet fra objek-

tivet og om objektivblænden er åbnet (dvs. lav
blændeværdi). Kontroller lysforholdene på objek-
tet, du vil iagttage. I fuldkomment mørke (under
0,1 mlx) kan billedforstærkerrøret ikke opbygge
tilstrækkelig kontrast, og der kommer „støj“ i
billedet.

Advertising