IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 24

Advertising
background image

­­24

Draag de persoonlijke beschermingen die nodig zijn volgens de

gevarenklasse van het medium dat verwerkt wordt. Verder
bestaat er gevaar door:
- wegspattende en verdampende vloeistoffen
- weggeslingerde delen
- vrijkomende giftige of brandbare gassen

Stel het apparaat vrij op, op een vlakke, stabiele, schone, glijva-

ste, droge en vuurvaste ondergrond.

De voeten van het apparaat moeten schoon en onbeschadigd zijn.
Controleer telkens voor het gebruik of het apparaat en de acces-

soires niet beschadigd zijn. Gebruik geen beschadigde onderdelen.

Verlaag het toerental als

- het medium door een te hoog toerental uit de houder spat
- het apparaat onrustig werkt
- de houder op het blad van het apparaat beweegt

• Let op! Met dit apparaat mogen alleen media bewerkt resp. ver-

hit worden die een ontvlammingstemperatuur hebben die boven
de ingestelde veiligheidstemperatuurlimiet ligt (550 °C).
De ingestelde veiligheidstemperatuurbegrenzing moet minstens
25 °C onder het brandpunt van het gebruikte medium liggen.

Let op gevaar door

- brandbare materialen
- brandbare media met een lage kooktemperatuur
- breuk van het glas
- houders van een onjuiste maat
- te hoog vulniveau van het medium
- onveilige stand van de houder.

Tijdens het bedrijf kan het apparaat warm worden.
Bij hoge toerentallen kan het blad ook zonder werking van de ver-

warming warm worden, door de aandrijfmagneten.

Verwerk ziekteverwekkende materialen uitsluitend in gesloten

houders, onder een geschikte afzuiging. Als u vragen heeft,
gelieve contact op te nemen met IKA.

Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke omgevingen, met

gevaarlijke stoffen of onder water.

Bewerk uitsluitend media waarbij de door het bewerken veroor-

zaakte energie-inbreng geen problemen met zich mee zal brengen.
Dit geldt ook voor andere energie-inbrengen, b.v. door lichtstraling.

CMAG dig 0511

Neem de gebruikshandleiding van het toebehoren in aanmerking.
Dompel externe temperatuurmeetvoelers (PT 1000, PT 100,

ETS-D ...) minstens 20 mm diep in het medium.

De aangesloten externe temperatuurmeetvoeler moet zich altijd

in het medium bevinden.

Veilig werken wordt uitsluitend gegarandeerd met de accessoires

die beschreven worden in het hoofdstuk ”Accessoires”.

Accessoires moeten veilig met het apparaat verbonden zijn, en

mogen niet uit zichzelf losraken. Het zwaartepunt van de opbouw
moet binnen het blad van het apparaat liggen.

Monteer de accessoires alleen als de netstekker uit het stop-

contact is getrokken.

Dit apparaat mag uitsluitend van het elektriciteitsnet worden

afgekoppeld door de netstekker/verbindingsstekker van het
apparaat uit het stopcontact te trekken.

De contactdoos voor de aansluiting op het voedingsnet moet

gemakkelijk te bereiken zijn.

Na een onderbreking in de elektrische voeding begint het apparaat

in de modus B / C vanzelf weer te werken.

Eventueel kunnen er slijtdeeltjes van de draaiende onderdelen in

het te bewerken medium terecht komen.

Bij gebruik van magneetstaven met PTFE-coating moet op het

volgende worden gelet: Chemische reacties door PTFE ontstaan
bij contact met gesmolten of opgeloste alkali- en aardalkalimeta-
len, alsmede met fijndelige poeders van metalen uit de 2e en 3e
groep van het periodensysteem bij temperaturen van boven de
300 °C - 400 °C. Alleen elementair fluor, chloortrifluoride en alkali-
metalen tasten het aan. Halogeenkoolwaterstoffen werken rever-
sibel opborrelend.

(Bron: Römpps Chemie-Lexikon en "Ullmann" band 19)

Voor de bescherming van het apparaat

Het apparaat mag uitsluitend worden geopend door vakmensen.
De spanning die vermeld wordt op de typeplaat moet overeen

stemmen met de netspanning.

Het apparaat geheel noch gedeeltelijk afdekken, b.v. met meta-

len platen of folie. Hierdoor zou oververhitting ontstaan.

Voorkom dat het apparaat of de accessoires ergens tegen stoten

Advertising
This manual is related to the following products: