Drošības norādes – IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 43

Advertising
background image

sutavalt.

(Allikas: Römpps Chemie-Lexikon (keemialeksikon) ja ”Ulmann” kd 19)

Seadme kaitseks

Seadet võib lahti võtta üksnes eriala personal.
Tüübisildil näidatud pinge peab vastama vooluvõrgu pingele.
Ärge katke seadet kinni, ka osaliselt mitte, nt metallplaatide või

kiledega. Tagajärjeks on ülekuumenemine.

Vältige seadme ja lisaosade kukkumist ja hoope.
Jälgige, et plaat oleks puhas.
Kasutage elektrolüüsi puhul ainult klaasümbrisega temperatuu-

rimõõteandureid.

Jälgige nõutud minimaalseid kauguseid seadmete vahel, seadme

ja seina ning konstruktsiooni kohal (vähemalt 800 mm).

­­43

CMAG dig 0511

Jūsu drošībai

• Pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā uzmanīgi izlasiet lie-

tošanas instrukciju un ņemiet vērā drošības norādījumus.

Lietošanas instrukcijai jāatrodas visiem pieejamā vietā.
Ar iekārtu atļauts strādāt tikai apmācītam personālam.
Ņemiet vērā drošības norādījumus, direktīvas un darba aizsardzības

un negadījumu novēršanas noteikumus.

Kontaktligzdai jābūt iezemētai (iezemēts kontakts).

Drošības norādes

LV

• Uzmanību – magnētisms! Ņemiet vērā magnētiskā lauka iedar-

bību (sirds ritma stimulators, datu nesēji ...).

• Apdedzināšanās risks! Esiet uzmanīgi, pieskaroties korpusa

detaļām un sildplāksnei. Sildplāksne var uzkarst virs 500 °C. Ņemiet
vērā, ka pēc izslēgšanas ierīce vēl ir karsta.

Elektrības vads nedrīkst pieskarties apsildāmajai novietošanas

virsmai.

Lietojiet personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši apstrādājamā

materiāla bīstamības klasei. Pretējā gadījumā pastāv risks, jo var:
- izšļakstīties šķidrums,
- izslīdēt detaļas,
- izdalīties no toksiskās vai degošās gāzēs.

Uzstādiet iekārtu uz brīvas, līdzenas, stabilas, tīras, neslīdošas,sau-

sas un ugunsizturīgas virsmas.

Iekārtas balstiem jābūt tīriem, tie nedrīkst būt bojāti.
Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai iekārta un tās aprī-

kojums nav bojāts. Neizmantojiet bojātas detaļas.

Samaziniet apgriezienu skaitu, ja

- pārāk liela apgriezienu skaita dēļ no trauka izšļakstās viela,
- iekārtas gaita ir nevienmērīga,
- uz plates novietotais trauks kustas.

• Uzmanību! Ar šo ierīci drīkst apstrādāt vai karsēt tikai tādus šķi-

drumus, kuru uzliesmošanas punkts ir virs iestatītā drošības tem-
peratūras ierobežojuma (550 °C).
Iestatītajam drošības temperatūras ierobežojumam vienmēr
jābūt vismaz par 25 °C zemākam nekā izmantotā šķidruma deg-
punktam.

Ņemiet vērā, ka pastāv risks

- degošiem nonākt saskarē ar uzliesmojošām vielām,
- nonākt saskarē ar degošiem šķidrumiem ar zemu vārīšanās

temperaturu,

- saplīstot stikla,
- izmantojot neatbilstoša izmēra trauku,
- pārpildot mediju,
- nedroši novietojot trauku.

Darbināšanas laikā iekārta var uzsilt.
Novietošanas virsma var sasilt arī tad, ja tā netiek apsildīta, pie-

dziņas magnētam griežoties ar lielu apgriezienu skaitu.

Advertising
This manual is related to the following products: