Ohutusjuhised – IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 42

Advertising
background image

­­42

CMAG dig 0511

Teie kaitseks

• Lugege kasutusjuhend enne kasutuselevõttu täielikult läbi ja

järgige ohutusnõudeid.

Hoidke kasutusjuhend kõigile kättesaadavana.
Jälgige, et seadmega töötaks ainult koolitatud personal.
Jälgige ohutusnõudeid, juhiseid, töökaitse- ja õnnetuse vältimise

eeskirju.

Pistik peab olema maandatud (kaitsega pistik).
• Tähelepanu – magnetism! Arvestage magnetvälja mõjuga (süd-

amestimulaator, andmekandja ...).

• Põletusoht! Ettevaatust korpuse osade ja kütteplaadi puutum-

sel. Kütteplaat võib kuumeneda üle 500 °C. Jälgige pärast väl-
jalülitamist jääksoojust.

Ärge laske toitekaablit vastu kütteplaati puutuda.
Kandke isiklikku kaitsevarustust vastavalt töödeldava vahendi ohu-

klassile. Vastasel korral esineb oht, mis tuleneb:
- vedelike pritsimisest
- osade väljaviskamisest
- mürgiste või põlevate gaaside vabanemisest.

Asetage seade vabalt tasasele, stabiilsele, puhtale, libisemis-

kindlale, kuivale ja tulekindlale pinnale.

Seadme jalad peavad olema puhtad ja kahjustamata.
Kontrollige enne igat kasutamist seadme ja lisaosade võimalikke

kahjustusi. Ärge kasutage defektseid detaile.

Vähendage pöörete arvu, kui

- vahend pritsib liiga kiirete pöörete tõttu nõust välja
- seade töötab ebaühtlaselt
- anum liigub plaadil.

• Tähelepanu! Antud seadmega võib töödelda või kuumutada üks-

nes selliseid aineid, mille süttimispunkt jääb sisestatud ohutust
temperatuuripiirist kõrgemale (550 °C).
Sisestatud ohutu temperatuuripiir peab olema alati vähemalt
25 °C võrra madalam kasutatava aine pölemispunktist.

Pöörake tähelepanu ohule, mis tuleneb

- kergesti süttivatest materjalidest
- madalal keemistemperatuuril pölevatest ainetest

- klaasi purunemisest
- anuma valedest mõõtmetest
- meediumi liiga kõrgest tasemest anumas
- anuma ebaturvalisest asukohast.

Töö käigus võib seade kuumeneda.
Mootori magnet võib suurtel pööretel plaati soojendada ka ilma

kuumutamisrežiimita.

Töödelge tervist kahjustavaid materjale vaid suletud anumates

selleks ette nähtud tõmbekapis. Küsimuste korral pöörduge
palun IKA poole.

Masinat ei või kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas, ohtlike

ainetega ja vee all.

Kasutage ainult selliseid vahendeid, mille puhul töötlemisest tin-

gitud energia andmine on kindel. See kehtib ka teiste energiaal-
likate, näiteks valguskiirguse puhul.

Jälgige lisatarvikute kasutusjuhiseid.
Asetage välised temperatuurimõõteandurid (PT 1000, PT 100,

ETS-D ...) vähemalt 20 mm sügavuselt ainesse.

Ühendatud väline temperatuurimõõteandur peab asuma alati

aine sees.

Ohutut töötamist saab tagada üksnes osadega, millest on juttu

peatükis “Lisaosad”.

Lisatarvikute osad peavad olema seadmega kindlalt ühendatud

ega tohi iseenesest lahti tulla. Konstruktsiooni raskuskese peab
asuma plaadi mõõtmete piirides.

Lisaosade monteerimiseks peab seade olema vooluvõrgust lahutatud.
Vooluvõrgust saab seadet eemaldada üksnes toitekaablist või

seadme pistikust tõmmates.

Pistikupesa peab vooluvõrguga ühendamiseks olema hõlpsasti

kättesaadav ja ligipääsetav.

Pärast voolukatkestust hakkab seade B / C-režiimil uuesti ise tööle.
Pöörlevate masinaosade puru võib sattuda töödeldavasse ainesse.
PTFEga kaetud magnetpulkade kasutamisel tuleb silmas pidada

järgmist: PTFE keemilised reaktsioonid tekivad kokkupuutel sula-
tatud või lahustatud leelismetallide ja leelismuldmetallidega ning
perioodilisustabeli 2. ja 3. rühma metallide pulbritega temperatu-
uridel üle 300–400 °C. Vaid elementaarne fluor, kloorfluoriid ja
leelismetallid reageerivad, halogeensüsivesinikud mõjuvad pai-

Ohutusjuhised

ET

Advertising
This manual is related to the following products: