IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 32

Advertising
background image

­­32

CMAG dig 0511

- palavat materiaalit, joilla on alhainen kiehumislämpötila
- lasin rikkoutuminen
- väärin mitoitettu astia
- liian täynnä oleva astia
- epävakaa astia

• Laite voi kuumentua käytön aikana.
• Taso voi lämmetä myös ilman lämmityskäyttöä käyttömagneettien vai-

kutuksesta suurilla pyörimisnopeuksilla..

• Terveydelle haitallisia aineita saa käsitellä vain suljetussa astias-

sa asianmukaisen poistoimurin alla. Lisätietoja antaa IKA.

• Laitetta ei saa in bold käyttää räjähdysalttiissa tiloissa, vaaralli-

sten ainei den käsittelyyn eikä veden alla.

• Laitteella saa käsitellä ainoastaan sellaisia materiaaleja, joissa

käsittelyn aiheuttama energianlisäys on vähäinen. Tämä koskee
myös muita energialisäyksiä esim. auringonvalosta.

• Noudata tarvikkeen käyttöohjeita.
• Upota ulkoinen lämpötila-anturi (PT 1000, PT 100, ETS-D ...)

vähintään 20 mm aineeseen.

• Mukana toimitetun ulkoisen lämpötila-anturin pitää aina olla

aineessa.

• Laitteen turvallinen toiminta on taattu ainoastaan Tarvikkeet-kap

paleessa kuvattuja tarvikkeita käytettäessä.

• Lisävarusteiden pitää olla kunnolla kiinni laitteessa eivätkä ne saa

löystyä itsestään. Astian painopisteen pitää olla tason alueella.

• Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen tarvikkeen asennusta.
• Laite erotetaan verkkojännitteestä irrottamalla verkkojohto pisto-

rasiasta tai laitteesta.

• Verkkojohdon pistorasian pitää olla helposti ulottuvilla ja saatavilla.
• Laite käynnistyy itsestään tilaan B / C sähkökatkoksen jälkeen.
• Pyörivistä tarvikkeista kulumisen seurauksena irtoava aines voi

päästä käsiteltävään aineeseen.

• PTFE-muovilla koteloituja magneettisauvoja käytettäessä pitää

ottaa huomioon seuraava: PTFE reagoi kemiallisesti, jos se jou-
tuu kosketuksiin sulassa tai liuenneessa muodossa olevien alka-
li-tai maa-alkalimetallien kanssa tai jaksollisen järjestelmän
ryhmiin 2 ja 3 kuuluvien metallien kanssa, kun ne on jauhettu hie-
nojakoisiksi ja lämpötila on yli 300 °C - 400 °C. Vain alkuainefluo-
rilla, klooritrifluoridilla ja alkalimetalleilla on syövyttävä vaikutus,

halogeenihiilivedyt vaikuttavat laajentavasti.

(Lähde: Römpps Chemie-Lexikon und „Ulmann“ Band 19)

Laitteen suojaamiseksi

Laitteen saa avata vain valtuutettu asentaja.
Varmista, että verkkojännite vastaa tyyppikilven tietoja.
• Älä peitä laitetta edes osittain esim. metallilevyllä tai -foliolla.

Laite saattaa ylikuumentua.

Varo kohdistamasta iskuja laitteeseen tai tarvikkeisiin.
• Pidä taso puhtaana.
• Käytä elektrolyysin yhteydessä vain lasivaippaisia lämpötilan mit-

tapäitä.

• Varmista, että kahden laitteen tai laitteen ja seinän välillä on

kuvan mukainen minimietäisyys ja että koeastian yläpuolella on
vähintään 800 mm vapaata tilaa.

Advertising
This manual is related to the following products: