Wskazówki bezpieczeństwa – IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 34

Advertising
background image

­­34

CMAG dig 0511

A seguir a uma interrupção de fornecimento de energia eléctrica

o aparelho, no modo B / C, reactivar-se-á automaticamente.

O material resultante da abrasão dos acessórios rotativos pode

atingir o meio a processar.

Se utilizar barras magnéticas revestidas de PTFE, tenha em conta

o seguinte: O PTFE reage químicamente ao contacto com metais
alcali nos ou alcalino terrosos derretidos ou dissolvidos, bem como
com pós finos de me tais do 2º. ou 3º. grupo da tabela períodica dos
elementos químicos a tempera turas acima de 300 °C a 400 °C. O
PTFE é apenas agredido pelo fluor elementar, pelo trifluoreto de
cloro e por metais alcalinos: os hidrocarbonetos halogenados pro-
duzem inchaço reversível.

(Fonte: Römpps Chemie-Lexikon e "Ulmann" vol. 19)

Para segurança do aparelho

A abertura do aparelho é permitida, exclusivamente, a pessoas

especializadas.

O valor de tensão indicado na placa de características do modelo

deve coincidir com o valor da tensão de rede.

Não tape o aparelho, com películas ou placas de metal, nem

mesmo parcialmente, porque provoca sobreaquecimento.

Evite choques e pancadas violentas no aparelho e nos acessórios.
Certifique-se de que a placa de apoio está limpa.
Para a electrólise, utilize exclusivamente sensores de tempera-

tura com revestimento de vidro.

Respeite as distâncias mínimas entre os aparelhos, entre o aparel-

ho e a parede e por cima da estrutura (mín. 800 mm).

Ochrona użytkownika

Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać

instrukcję obsługi i zapoznać się ze wskazówkami bezpiec-
zeństwa.

Instrukcja obsługi powinna być przechowywana w miejscu do-

stępnym dla wszystkich.

Dopilnować, aby urządzenie było obsługiwane wyłącznie przez

przeszkolony personel.

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, dyrektyw i przepisów

bhp.

Gniazdko musi być uziemione (kontakt z przewodem uziemia-

jącym).

• Uwaga – Pole magnetyczne! Prosimy uwzględniać oddziaływa-

nie pola magnetycznego (ma ono wpływ na pracę rozrusznika
serca, stan nośników danych itp.)

• Niebezpieczeństwo poparzenia! Należy zachować ostrożność

przy dotykaniu części obudowy i płyty grzejnej. Płyta grzewcza
może rozgrzać się do temperatury ponad 500 °C. Należy uważać
na ciepło pozostające po wyłączeniu urządzenia.

Przewód sieciowy nie może dotykać ogrzewanej płyty roboczej.
Stosować osobiste wyposażenie ochronne odpowiednie do klasy

niebezpieczeństwa używanego medium. W przeciwnym wypad-
ku istnieje zagrożenie spowodowane:
- pryskaniem lub parowaniem cieczy
- wypadnięciem części
- uwalnianiem się gazów toksycznych i palnych.

Urządzenie ustawić na płaskiej, stabilnej, czystej, antypoślizgo-

wej, suchej i ogniotrwałej powierzchni.

Podstawki urządzenia muszą być czyste i nieuszkodzone.
Urządzenie i akcesoria sprawdzić przed każdym użyciem pod ką-

tem uszkodzeń. Nigdy nie używać uszkodzonych części.

Prędkość obrotowa wymaga zmniejszenia w wypadku

- pryskania medium na zewnątrz urządzenia na skutek zbyt wy-

sokiej prędkości obrotowej

- wystąpienia nierównomiernego biegu
- przesuwania się naczynia na płycie górnej.

Wskazówki bezpieczeństwa

PL

Advertising
This manual is related to the following products: