Turvallisuusohjeet – IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 31

Advertising
background image

­­31

CMAG dig 0511

med smeltede eller oppløste alkali- og jordalkali-metaller, finmal-
te pulver av metaller fra periodesystemets gruppe 2 og 3 ved
temperaturer over 300 °C - 400 °C. PTFE blir kun angrepet av
elementær fluor, klortrifluorid og alkalimetaller, halogenhydro-
karbon virker reversibel svellende.

(Kilde: Römpps kjemi-leksikon og “Ullmann” bind 19)

Beskyttelse av apparatet

Apparatet skal kun åpnes av en kvalifisert fagmann.
Spenningsverdien på typeskiltet må stemme overens med nett-

spenningen.

• Ikke dekk til apparatet, heller ikke delvis, med f.eks. metallplater

eller folie. Det kan føre til overoppheting.

Pass på at apparatet og tilbehøret ikke utsettes for støt og slag.
• Pass på at plata er rein.
• Bruk kun glasskledte temperaturfølere i forbindelse med elek-

trolysen.

• Overhold minimumsavstanden mellom apparater, og mellom

apparatet og veggen over enheten (min. 800 mm).

Oman turvallisuutesi vuoksi

• Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia

turvallisuusohjeita.

• Säilytä käyttöohje helposti käsillä olevassa paikassa.
• Huolehdi siitä, että laitetta käyttää vain koulutettu henkilökunta.
• Noudata turvallisuusohjeita, määräyksiä sekä työsuojelu- ja tapa

turmantorjuntaohjeita.

• Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Huomautus - magneettisuus! Huomioi magneettikentän vaiku-

tukset (sydäntahdistin, tallennusvälineet ...).

• Palovammojen vaara! Ole varovainen koskettaessasi kotelon

osia ja kuumennuslevyä! Kuumennuslevyn lämpötila voi olla yli
500 °C. Huomioi jäännöslämpö laitteen pysäytyksen jälkeen.

• Verkkojohto ei saa koskettaa lämmitettävää tasoa.
• Käytä käsiteltävän materiaalin riskiluokitusta vastaavia henkilö

kohtaisia suojavarusteita. Muuten vaaraa voivat aiheuttaa:
- nesteiden roiskuminen
- osien sinkoutuminen
- myrkyllisten tai palavien kaasujen vapautuminen

• Aseta laite tasaiselle, tukevalle, puhtaalle, pitävälle, kuivalle ja

palamattomalle alustalle.

Laitteen jalkojen pitää olla puhtaat ja ehjät.
• Tarkasta laitteen ja tarvikkeiden kunto ennen jokaista käyttöker

taa. Älä käytä vaurioituneita osia.

• Pienennä pyörimisnopeutta, jos

- materiaalia roiskuu astiasta liian suuren pyörimisnopeuden vuoksi
- laite toimii epätasaisesti
- astia liikkuu tasolla

• Huomautus: Tällä laitteella saa käsitellä tai kuumentaa vain sel-

laisia aineita, joiden leimahduspiste on asetetun turvalämpötila-
rajoituksen (550 °C) yläpuolella.
Asetetun turvalämpötilarajoituksen pitää olla aina vähintään
25 °C käytetyn aineen palamispiste alapuolella.

• Vaaraa voivat aiheuttaa:

- syttyvät materiaalit

Turvallisuusohjeet

FI

Advertising
This manual is related to the following products: