Bezpečnostné pokyny – IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 40

Advertising
background image

­­40

CMAG dig 0511

Priključna vtičnica električnega omrežja mora biti enostavno

dosegljiva in dostopna.

Po prekinitvi in ponovni vzpostavitvi napajanja z električnim tokom

se naprava v načinu delovanja B / C ne zažene samodejno.

V obdelovani snovi se lahko vrtljivi deli opreme obrabijo.
Pri uporabi magnetnih palic, oplaščenih s PTFE, upoštevajte nas-

lednje: PTFE kemično reagira ob stiku s taljenimi ali raztopljenimi
alkalnimi kovinami ali zemeljskimi alkalnimi kovinami ter finimi
praški kovin iz druge in tretje skupine periodnega sistema pri tem-
peraturah nad 300
-400 °C. Samo elementarni fluor, kloridov fluo-
rid in alkalne kovine delujejo agresivno, halogenski ogljikovodiki pa
povzročajo reverzibilno nabrekanje.

(Vir: Kemijski leksikon Römpps in “Ulmann”, zvezek 19)

Za zaščito naprave

Napravo sme odpreti le strokovno osebje.
Nazivna napetost na tipski ploščici se mora ujemati z omrežno

napetostjo.

Naprave ne pokrijte niti deloma (npr. s kovinskimi ploščami ali

folijami), sicer se lahko pregreje.

Preprečite udarce in druge sunke na napravo in opremo.
Plošča za namestitev mora biti čista.
Pri elektrolizi uporabljajte samo merilna temperaturna tipala s ste-

klenim oplaščenjem.

Upoštevajte najmanjše razdalje med napravami, med napravo in

steno ter nad sestavljeno napravo (najmanj 800 mm).

Pre vašu ochranu

• Prečítajte si celý návod na obsluhu už pred uvedením zaria-

denia do prevádzky a rešpektujte bezpečnostné pokyny.

Návod na obsluhu uložte tak, bol prístupný pre každého.
Dbajte, aby so zariadením pracovali iba zaškolení pracovníci.
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, smernice, predpisy na ochranu

zdravia pri práci a na predchádzanie úrazom.

Sieťová zásuvka musí byť uzemnená (s kontaktom pre ochranný

vodič).

• Pozor – magnetické pole! Pozor na účinky magnetického poľa

(kardiostimulátory, dátové nosiče ...).

• Nebezpečenstvo popálenia! Pozor pri dotyku častí telesa a

ohrievacej dosky. Ohrievacia doska môže mať viac ako 500 °C.
Pozor - zvyškové teplo po vypnutí.

Sieťovy kábel sa nesmie dotýkať ohrievanej ukladacej dosky.
Používajte osobné bezpečnostné pomôcky zodpovedajúce triede

nebezpečenstva upravovaného média. Nedodržaním tejto požia-
davky vzniká ohrozenie v dôsledku možnosti:
- Odstrekujúcich kvapalín
- Vymršťovania dielcov
- Uvoľnovanie toxických alebo horľavých plynov

Zariadenie položte voľne na rovný, stabilný, čistý, nekĺzavý, suchý

a nehorľavý povrch.

Nohy zariadenia musia byť čisté a nesmú byť poškodené.
Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie ani príslušen-

stvo nie je poškodené. Nepoužívajte žiadne poškodené diely.

Rýchlosť otáčania znížte, ak

- médium vystrekuje z nádoby pri príliš vysokej rýchlosti otáčania
- chod zariadenia začína byť nepokojný
- ak sa hýbe nádoba na odkladacej plošine.

• Pozor! Týmto zariadením možno spracovávať iba médiá s bodom

vzplanutia nad nastaveným bezpečnostným obmedzením teplo-
ty (550 °C).
Nastavená bezpečnostná obmedzovacia teplota musí byť vždy
najmenej o 25 °C nižšia ako je teplota horenia použitého média.

Dbajte na opatrnosť s ohľadom na zvýšené nebezpečenstvo v

Bezpečnostné pokyny

SK

Advertising
This manual is related to the following products: