IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 38

Advertising
background image

­­38

CMAG dig 0511

száraz és tűzálló felületre.

A készülék lábai legyenek tiszták és sértetlenek.
Minden alkalmazás előtt vizsgálja meg, nem sérült-e a készülék

vagy valamelyik tartozéka. Sérült részeket ne használjon.

Csökkentse a fordulatszámot, ha

- a túl magas fordulatszám következtében kifröccsen a kezelt

anyag

- a készülék futása nem sima
- az edény mozog a főzőlapon

• Figyelem! Ezzel a készülékkel csak olyan anyagokat szabad fel-

dolgozni ill. melegíteni, amelyek lobbanáspontja a beállított biz-
tonsági hőmérséklethatár (550 °C) felett van.
A beállított biztonsági hőmérséklet mindig legalább 25 °C-kal a
használt közeg gyulladási hőmérséklete alatt legyen.

Ügyeljen arra, hogy veszélyhelyzet léphet fel

- gyúlékony anyagok kezelésénél
- alacsony forráspontú gyúlékony anyagok kezelésénél
- üvegtörésnél
- az edény helytelen méretezésénel
- ha az eszköz túlságosan tele van
- ha az edény bizonytalanul áll.

Üzemelés közben a készülék felmelegedhet.
A fűtőlap a nagy fordulatszámmal forgó keverőmágnes hatására

fűtés nélkül is felmelegedhet.

Fertőzést okozó anyagokkal csak zárt edényekben, megfelelő el-

szívás mellett dolgozzon. Kérdéseivel forduljon a IKA céghez.

A készülékről vagy a forgó tartozékok részeiről ledörzsölődő dar-

abok bejuthatnak az anyagba.

• Ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes légtérben, ve-

szélyes anyagokkal és víz alatt.

Csak olyan anyagokkal dolgozzon, amelyeknél a feldolgozás so-

rán átadott energia jelentéktelen minősül. Ez érvényes más ener-
gia (pl. fényenergia) bevitelénél is.

Vegye figyelembe a tartozékok használati utasítását.
A külső hőmérsékletérzékelőt (PT 1000, PT 100, ETS-D …)

legalább 20 mm mélyen mártsa a folyadékba.

A csatlakoztatott külső hőmérsékletérzékelő mindig legyen

benne az anyagban.

Biztonságosan csak a “Tartozékok” fejezetben felsorolt tartozé-

kok alkalmazásával lehet dolgozni.

A tartozékokat biztosan kell összekötni a készülékkel, és maguktól

nem szabad leválniuk. A készülék súlypontjának a főzőfelületen
belül kell elhelyezkednie.

A tartozékok felszerelésekor a készülék csatlakozóját húzza ki az

elektromos hálózatból.

Ha a készüléket le akarja választani az energiaellátó hálózatról,

akkor húzza ki a csatlakozót a hálózatból vagy a készülékből.

A hálózati csatlakozó vezeték csatlakozó aljzatának könnyen elér-

hetőnek és hozzáférhetőnek kell lennie.

Az áram hozzávezetés megszakadása után a készülék B / C üzem-

módban magától ismét elindul.

A forgó tartozékok a feldolgozás alatt levő közegben esetleg

kopásnak lehetnek kitéve.

Teflonbevonatú mágneses keverőrudacskák alkalmazása esetén a

következőket vegye figyelembe: Ha a teflon 300 °C - 400 °C
hőmérséklet felett olvadt vagy oldott alkálifémekkel és alkáli földfé-
mekkel, valamint a periódusos rendszer 2. és 3. csoport finoman
porított fémeivel kerül kölcsönhatásba, akkor kémiai reakcióba lép
velük. Csak az elemi fluor, klór-fluor vegyületek és alkálifémek tám-
adják meg, a halogénezett-szénhidrogének irreverzibilisen duzzaszt-
ják.

(Forrás: Römpp Chemie-Lexikon és ”Ulmann” 19. kötet)

A készülék védelme érdekében

A készüléket csak szakember nyithatja fel.
A készülék típusjelző tábláján megadott feszültség érték egyez-

zen meg a hálózati feszültséggel.

Ne fedje le a készüléket még részben sem pl. fémlemezzel vagy

fóliával, mert túlhevülést eredményezhet.

Tilos a készüléket és tartozékait lökdösni vagy ütni.
Ügyeljen arra, hogy a fűtőlap tiszta legyen.
Az elektrolízisnél kizárólag üvegborítású hőmérséklet-érzékelőt

használjon.

Figyeljen a minimális távolságra a készülékek között, a készülék

és a fal között, valamint a készülék fölött (min. 800 mm).

Advertising
This manual is related to the following products: