Biztonsági utasítások – IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 37

Advertising
background image

­­37

CMAG dig 0511

Díly příslušenství musí být bezpečně spojeny se zařízením a ne-

smí se samy uvolnovat. Těžiště nástavby musí být uvnitř od-klá-
dací plochy.

Příslušenství montujte pouze tehdy, je-li vytažená síťová zástrčka

přístroje.

Odpojení od napájecí elektrické sítě se u přístroje provádí pouze

vytáhnutím síťové, resp. přístrojové zástrčky.

Zásuvka pro připojovací síťový vodič musí být lehce dosažitelná

a přístupná.

Po přerušení přívodu napájení se přístroj v režimu B / C opět

samostatně rozeběhne.

Do zpracovávaného média se může dostat oděr z otáčejících se

částí příslušenství.

U aplicací s magnetickými tyčinkami s pláštěm z PTFE dbejte las-

kavě následujících pravidel: Chemické reakce materiálu PTFE
vznikají ve styku s roztavenými nebo rozpuštěnými alkalickými
kovy a kovy alkalických zemin a dále s jemnozrnnými prášky kovů
z 2. a 3. skupiny periodické soustavy při teplotách vyšších než
300 °C – 400 °C. Materiál napadají jen elementární fluor, chlorid
fluorid a alkalické kovy, halogenové uhlovodíky působí reversi-
bilně bobtnavě.

(Zdroj: Römpps Chemie-Lexikon a “Ulmann” svazek 19)

Na ochranu přístroje

Přístroj smí otevírat pouze odborný pracovník.
Údaj o napětí na typovém štítku přístroje musí souhlasit s

napětím elektrické sítě.

Přístroj ani částečně nezakrývejte například kovovými deskami

ani fóliemi. Následkem je přehřívání.

Vyvarujte se nárazům nebo úderům na přístroj nebo na příslu-

šenství.

Dbejte na čistou instalační desku.
Při elektrolýze používejte jen teplotní čidla se skleněným

pláštěm.

Dodržujte minimální vzdálenosti mezi zařízeními, mezi zařízením

a stěnou a nad nástavbou (nejméně 800 mm).

Az Ön védelme érdekében

• Üzembehelyezés előtt gondosan olvassa el a használati

utasítást, és vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.

A használati utasítást tárolja olyan helyen, ahol mindenki hozzá-

férhet.

Ügyeljen arra, hogy a készüléken csak megfelelően kioktatott sze-

mélyzet dolgozzon.

Tartsa be a biztonsági előírásokat, valamint a munkavédelmi és bale-

setelhárítási szabályok irányelveit.

Az elektromos csatlakozó földelt legyen (védővezetékes csatlakozó).
• Figyelem – Mágnesesség! Ügyeljen a mágneses mező hatására

(szívritmus szabályozó, adathordozó …).

• Gyulladásveszély! Vigyázzon, amikor megérinti a ház részeit és

a fűtőlapot. A fűtőlap 500 °C hőmérsékletnél melegebb is lehet.
Kikapcsolás után figyeljen a maradékhőre.

A hálózati kábel ne érintse a fűtőlapot.
Viseljen a feldolgozandó anyag veszélyességi osztályának megfe-

lelő személyes védőeszközöket. A veszélyforrások a következők:
- folyadékok kifröccsenése
- részecskék kirepülése
- mérgező vagy éghető gázok felszabadulása.

A készüléket helyezze szabadon egy sík, stabil, csúszásmentes,

Biztonsági utasítások

HU

Advertising
This manual is related to the following products: