IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 29

Advertising
background image

­­29

CMAG dig 0511

- glasbrud
- forkerte mål på beholderen
- for højt påfyldningsniveau af mediet
- ustabilitet af beholderen

Apparatet kan blive varmt under driften.
Ved høje omdrejningstal kan opstillingspladen blive varm også uden var-

medrift p.g.a. drivmagneten.

Sygdomsfremkaldende materialer må kun bearbejdes i lukkede

beholdere under et egnet aftræk. Henvend Dem til IKA, hvis De
har spørgsmål.

Apparatet må ikke drives i atmosfærer med eksplosionsfare,

med farlige stoffer og under vand.

Der må kun bearbejdes medier, hvor tilførsel af energi ved bear-

bejdningen er ubetænkelig. Dette gælder også for anden energi-
tilførsel, f.eks. fra lys.

Vær opmærksom tilbehørets driftsvejledning.
Eksterne temperaturmålefølere (PT 1000, PT 100, ETS-D ...) skal

sænkes mindst 20 mm ned i mediet.

Den tilsluttede eksterne temperaturmåleføler skal altid være i

mediet.

Der kan kun arbejdes på en sikker måde med tilbehør, som be-

skrives i kapitlet “Tilbehør”.

Tilbehørsdele skal være forbundet med apparatet på sikker måde

og må ikke kunne løsne sig af sig selv. Opstillingens tyngde-
punkt skal ligge inden for opstillingspladen.

Tilbehør må kun monteres, mens netstikket er trukket ud.
Apparatet kobles kun fra strømnettet, hvis netstikket hhv. appa-

ratets stik trækkes ud.

Stikdåsen til netledningen skal være let tilgængelig.
Apparatet starter igen af sig selv i modus B / C efter en afbrydel-

se af strømforsyningen.

Småpartikler fra roterende tilbehørsdele kan måske komme ind i

det medium, der skal bearbejdes.

Ved anvendelse af PTFE-indkapslede magnetpinde skal der tages

hensyn til følgende: Der optræder kemiske reaktioner fra PTFE ved
kontakt med smeltede eller opløste alkaliske metaller og alkaliske
jordmetaller samt med findelte pulvere af metaller af periodesyste-
mets 2. og 3. gruppe ved temperaturer over 300 °C - 400° C. Kun

elementært fluor, klortrifluorid og alkalimetaller angriber det, halo-
genkulbrinter virker reversibelt opsvulmende.

(Kilde: Rømpps kemi-lexikon og "Ulmann", bind 19)

Beskyttelse af apparatet

Apparatet må kun åbnes af en sagkyndig.
Spændingsværdien på typeskiltet skal stemme overens med

netspændingen.

Hverken hele apparatet eller dele af det må tildækkes, f.eks. med

metalplader eller -folier. Resultatet vil være overophedning.

Undgå, at apparatet eller tilbehør udsættes for stød eller slag.
Sørg for, at opstillingspladen er ren.
Brug kun glasindkapslede temperaturmålefølere til elektrolyse.
Vær opmærksom på de mindste afstande mellem apparatet og

væggen over opstillingen (min. 800 mm).

Advertising
This manual is related to the following products: