Sikkerhedshenvisninger – IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 28

Advertising
background image

­­28

CMAG dig 0511

Skydda instrumentet

• Apparaten får endast öppnas av kompetent fackpersonal.
• Typskyltens spänningsangivelse måste stämma överens med

nätspänningen.

• Täck inte över apparaten, inte heller delvis, med t.ex. metallski-

vor eller folie. Den blir då överhettad.

• Se till att apparaten eller tillbehören inte utsätts för stötar eller slag.
• Se till att värmeplattan är ren.
• Vid elektrolys skall endast glasmantlade temperaturmätgivare

användas.

• Beakta minsta avstånd mellan apparater, mellan apparat och

vägg över placeringen (800 mm).

Beskyttelsesforanstaltninger

• Læs hele driftsvejledningen før ibrugtagningen og vær

opmærksom på sikkerhedsforskrifterne.

Driftsvejledningen skal opbevares sådan, at den er tilgængelig for alle.
Kontrollér, at kun uddannet personale arbejder med apparatet.
Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne, direktiver og

bestemmelser om arbejdsbeskyttelse og forebyggelse af uheld.

Stikdåsen skal være jordet (jordledningskontakt).
• OBS - magnetisme! Der skal tages hensyn til magnetfeltets

effekter (hjertepacemakere, datamedier ...).

• Forbrændingsfare! Vær forsigtig, når De rører ved husets dele

eller varmepladen! Varmepladen kan blive mere end 500 °C
varm. Vær opmærksom på resterende varme efter slukningen.

Netkablet må ikke røre ved den opvarmelige opstillingsplade.
Brug personbeskyttelsesudstyr svarende til fareklassen af det

medie, der skal bearbejdes. Ellers kan da opstå fare p.g.a.
- stænk af væsker
- dele, der slynges ud
- frigørelse af toksiske eller brændbare gasser

Apparatet skal opstilles frit på en plan, stabil, ren, skridsikker, tør

og ildfast overflade.

Apparatets fødder skal være rene og ubeskadigede.
Kontrollér apparatet og tilbehør for beskadigelser før hver anven-

delse. Beskadigede dele må ikke bruges.

Sæt omdrejningstallet ned, hvis

- mediet sprøjter ud af beholderen p.g.a. for højt omdrejningstal
- apparatet kører uroligt

- beholderen bevæger sig på opstillingspladen.

• OBS: Dette apparat må kun bruges til behandling hhv. opvarm-

ning af medier med et flammepunkt, som ligger over den ind-
stillede sikkerhedstemperaturbegrænsning (550 °C).
Den indstillede sikkerhedstemperaturbegrænsning skal altid ligge
mindst 25 °C under brændpunktet af det anvendte medium.

Vær opmærksom på farer, som skyldes

- antændelige materialer
- brændbare medier med lav kogetemperatur

Sikkerhedshenvisninger

DA

Advertising
This manual is related to the following products: