Säkerhetsanvisningar – IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 27

Advertising
background image

­­27

CMAG dig 0511

Skydda dig själv

• Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten

och observera säkerhetsbestämmelserna.

• Bruksanvisningen skall förvaras så att den är tillgänglig för alla.
• Se till att endast utbildad personal arbetar med apparaten.
• Observera gällande säkerhetsbestämmelser och direktiv samt

föreskrifterna för arbetsskydd och olycksförebyggande.

• Stickkontakten måste vara jordad (skyddsledarkontakt).
• Obs – magnetiska fält! Se upp med det magnetiska fältets effek-

ter på diverse föremål (pacemaker, databärare ...).

• Risk för brännskador! Var mycket försiktig vid hantering av appa-

rathöljet och värmeplattan! Värmeplattan kan nå temperaturer
över 500 °C. Tänk på att restvärme finns kvar efter avstängning.

• Nätkabeln får inte beröra värmeplattan.
• Personlig skyddsutrustning skall bäras motsvarande riskklassen

för det medium som skall bearbetas. Det finns annars risk för
skador på grund av:
- vätskestänk och ångra
- fragment som kastas ut
- utströmmande toxiska eller brännbara gaser

• Apparaten skall stå fritt på ett jämnt, stabilt, rent, halksäkert, torrt

och icke brännbart underlag.

• Apparatens fötter måste vara rena och oskadade.
• Kontrollera före varje användning att apparat och tillbehör inte är

skadade. Använd aldrig skadade delar.

• Varvtalet skall reduceras om

- mediet stänker upp ur kärlet därför att varvtalet är för högt
- apparaten går ojämnt
- kärlet rör sig på värmeplattan

• Varning: denna apparat är endast avsedd för behandling och upp-

värmning av medel vars flampunkt ligger över säkerhetstempe-
raturen (550 °C).
Den inställda säkerhetstemperaturbegränsningen måste alltid
ligga minst 25 °C under det använda mediets brinnpunkt.

• Observera riskerna med

- eldfarliga material

- brännbara medier med låg kokpunkt
- glasskärvor
- felaktig storlek på kärlet
- för hög påfyllningsnivå för mediet
- att kärlet står ostadigt.

• Under drift kan apparaten upphettas
• Även utan uppvärmning kan värmeplattan vid höga varvtal bli upphettad

av drivmagneterna.

• Sjukdomsframkallande ämnen får endast bearbetas i slutna kärl

under ett lämpligt utsug. Vänd er till IKA om ni har frågor.

• Apparaten får inte användas i explosionsfarlig atmosfär och hel

ler inte med farliga ämnen eller under vatten.

• Bearbeta endast medier som tål den energitillförsel som bear-

betningen innebär. Detta gäller också energitillförsel i annan
form, t.ex. ljusinstrålning.

• Följ bruksanvisningen för respektive tillbehör.
• Externa temperatursensorer (PT 1000, PT 100, ETS-D etc.) skall

sänkas ned minst 20 mm i mediet.

• Den externa temperatursensorn måste alltid vara placerad i

mediet när den är ansluten.

• Säkra arbetsförhållanden kan endast garanteras med de tillbehör

som beskrivs i kapitlet ”Tillbehör”.

• Tillbehör måste vara väl anslutna till apparaten och får inte lossna

av egen kraft. Tyngdpunkten i placeringen måste befinna sig
inom uppställningsytan.

• Nätkabeln skall vara utdragen när tillbehören monteras.
• Apparaten kopplas inte bort från elnätet förrän nätkabeln lossas.
• Vägguttaget för nätkabeln måste vara lätt tillgängligt.
• Apparaten startar om automatiskt i läge B / C efter strömavbrott.
• I vissa fall kan avskavda partiklar från roterande delar hamna i

mediet som skall bearbetas.

• Vid användning av PTFE-belagda magnetstavar måste följande

beaktas: Kemiska reaktioner av PTFE uppstår vid kontakt med
smälta eller lösta alkali- och jordalkalimetaller, liksom med finför-
delade pulver av metaller ur periodiska systemets grupp 2 och 3,
vid temperaturer över 300°C-400°C. Endast elementärt fluor,
klortrifluorid och alkalimetaller fräter på PTFE, halogenkolväte
fungerar reversibelt svällande.

(Källa: Römpps Chemie-Lexikon och ”Ulmann” band 19)

Säkerhetsanvisningar

SV

Advertising
This manual is related to the following products: