Bezpeãnostní upozornûní – IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 36

Advertising
background image

­­36

CMAG dig 0511

K Vaší ochraně

• Před uvedením přístroje do provozu si kompletně pročtěte

návod k použití a dodržujte pečlivě bezpečnostní pokyny.

Návod k provozu uložte, aby byl přístupný pro všechny příslušné

pracovníky.

Dbejte na to, aby s přístrojem pracoval pouze řádně vyškolený

personál.

Dodržujte bezpečnostní instrukce, směrnice, předpisy pro zajištění

bezpečnosti práce a předpisy protiúrazové zábrany.

Zásuvka musí být uzemněna (kontakt ochranného vodiče).
• Pozor - magnetismus! Mějte na paměti účinky magnetického

pole (kardiostimulátory, nosiče dat …).

• Nebezpečí popálení! Pozor při dotyku částí skříně a topné

desky. Topná deska se může zahřát na teplotu přesahující
500 °C. Pozor na zbytkové teplo po vypnutí.

Síťový kabel se nesmí dotýkat instalační desky.
Noste svoje osobní ochranné vybavení v souladu s třídou nebez

pečí zpracovávaného média. Jinak vyvstává ohrožení vlivem:
- vystřikování kapalin,
- vymrštěním součástí,
- nebezpečí uvolnování jedovatých nebo hořlavých plynů.

Bezpeãnostní upozornûní

CS

Postavte přístroj volně na rovnou, stabilní, čistou, nekluznou, su-

chou a ohnivzdornou plochu.

Patky přístroje musejí být čisté a nepoškozené.
Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou přístroj a pří-

slušenství poškozeny. Nepoužívejte poškozené součásti.

Snižte otáčky, když

- médium vlivem příliš vysokých otáček vystřikuje z nádoby,
- vzniká neklidný chod,
- nádoba se na odkládací desce pohybuje.

• Pozor! S tímto přístrojem je povoleno zpracovávat respektive

ohřívat jen média, jejichž bod vzplanutí je vyšší než nastavené
bezpečnostní teplotní omezení (550 °C).
Nastavené bezpečnostní teplotní omezení musí být vždy nejmé-
ne o 25 °C nižší než bod hoření použitého média.

Mějte na zřeteli ohrožení vlivem

- zápalných materiálů,
- hořlavých médií s nízkou teplotou varu
- rozbití skla
- chybných rozměrů nádoby,
- příliš vysoké hladiny náplně média,
- nestabilního postavení nádoby.

V provozu se může přístroj zahřívat.
Instalační deska se o bez ohřívání může při vysokých počtech

otáček ohřívat působením magnetů pohonu.

Materiály, které vyvolávají nemoci, zpracovávejte jen v zavřených

nádobách při zajištění vhodného odtahu. Pokud byste měli jaké-
koli dotazy, obraťte se laskavě na firmu IKA.

• Nepoužívejte přístroj v atmosférách ohroženych výbuchem,

s nebezpečnými látkami a pod vodou.

Pracujte pouze s médii, u nichž je vložení energie vlivem zpraco-

vání neškodné. To platí rovněž pro jinou vloženou energii, např.
vlivem ozáření světlem.

Dodržujte návod k provozu příslušenství.
Externí teplotní snímače (PT 1000, PT 100, ETS-D …) ponořte

nejméně 20 mm hluboko do média.

Připojený externí teplotní snímač se musí vždy nacházet v médiu.
Bezpečná práce je zajištěná pouze s příslušenstvím, které je

popsáno v kapitole “Příslušenství”.

Advertising
This manual is related to the following products: