IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 35

Advertising
background image

­­35

CMAG dig 0511

• Uwaga! W urządzeniu można obrabiać lub podgrzewać tylko

takie substancje, których temperatura zapłonu jest wyższa od
ustalonego, bezpiecznego zakresu temperatur (550 °C).
Temperatura zapalenia zastosowanej substancji musi prze-
kraczać ten bezpieczny zakres temperatur o przynajmniej 25 °C.

Uwzględnić zagrożenie stwarzane przez:

- materiały łatwopalne
- substancje łatwopalne o niskiej temperaturze wrzenia
- pęknięcie szkła
- użycie naczynia o nieodpowiedniej wielkości
- przepełnienie naczynia
- niepewne ustawienie naczynia.

Urządzenie może się nagrzewać w czasie pracy.
Płyta robocza może się rozgrzać także bez właczenia podgrzewa-

nia – na skutek wysokiej prędkości obrotowej elektromagnesu
napędowego.

Materiały chorobotwórcze można obrabiać wyłącznie w zam-

kniętych naczyniach z odpowiednim odciągiem. W razie pytań
prosimy o kontakt z firmą IKA.

Z urządzenia nie wolno korzystać w miejscach, w których w

powietrzu znajdują się substancje grożące wybuchem ani pod
wodą. Nie stosować substancji niebezpiecznych.

Nadaje się wyłącznie do mediów, dla których doprowadzenie

energii podczas obróbki nie jest szkodliwe. Dotyczy to również
innych sposobów doprowadzenie energii, np. w postaci oświet-
lenia.

Należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi

wyposażenia dodatkowego.

Zewnętrzny czujnik temperatury (PT 1000, PT 100, ETS-D ...)

należy zanurzyć w medium na głębokość co najmniej 20 mm.

Dołączony do urządzenia zewnętrzny czujnik temperatury musi

zawsze pozostawać zanurzony w medium.

Bezpieczna praca jest zapewniona wyłącznie z akcesoriami opi-

sanymi w rozdziale “Akcesoria”.

Akcesoria muszą być dobrze przymocowane do naczynia i nie

można dopuszczać do ich samoistnego poluzowania. Punkt cięż-
kości zestawu musi spoczywać ponad powierzchnią płyty górnej.

Akcesoria montować wyłącznie przy wyciągniętej wtyczce.

Odłączenie od sieci zasilającej następuje tylko po wyciągnięciu

wtyczki sieciowej lub wtyczki urządzenia.

Gniazdo na przewód zasilający musi znajdować się w łatwo

dostępnym miejscu.

Po ewentualnej przerwie w dostawie prądu urządzenie uruchomi

się samoczynnie w trybie B / C.

Cząstki powstające w wyniku ścierania obracających się części

elementów dodatkowych może przedostać się do obrabianego
preparatu.

Podczas korzystania z mieszadełek magnetycznych z powłoką

teflonową należy wziąć pod uwagę co następuje: Teflon wchod-
zi w reakcje chemiczne w zetknięciu z roztopionymi lub rozpusz-
czonymi metalami alkalicznymi i metalami ziem alkalicznych, a
także z bardzo rozdrobnionymi proszkami metali grupy 2 i 3 ukła-
du okresowego w temperaturze powyżej 300 °C - 400 °C.
Agresywność chemiczną wobec teflonu wykazują tylko fluor ele-
mentarny, fluorochlorki i metale alkaliczne, a węglowodory chlo-
rowcopochodne wykazują odwracalne działanie spęczniające.

(zródło: Römpps Chemie-Lexikon i ”Ulmann”, tom 19)

Ochrona urządzenia

Urządzenie może być otwierane wyłącznie przez wykwalifiko-

wany personel.

Informacja o napięciu podana na tabliczce znamionowej musi się

zgadzać z napięciem sieciowym.

Nie wolno przykrywać urządzenia nawet częściowo, np. metalo-

wą płytką lub folią. Spowodowałoby to przegrzanie.

Unikać obijania i uderzeń o urządzenie i akcesoria.
Płytę roboczą należy utrzymywać w czystości.
Przy elektrolizie używać wyłącznie pomiarowych czujników ter-

micznych ze szklanym płaszczem.

Należy dbać o przestrzeganie minimalnych odległości pomiędzy

urządzeniami, pomiędzy urządzeniem i ścianą oraz ponad zesta-
wem (przynajmniej 800 mm).

Advertising
This manual is related to the following products: