IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 45

Advertising
background image

­­45

CMAG dig 0511

te asmens apsaugos priemones. To nedarant, pavojų gali sukelti:
- tyškantis skystis,
- išsviedžiamos dalys,
- gali išsiskirti toksiškos ir degios dujos.

Prietaisą laisvai pastatykite ant lygaus, stabilaus, švaraus, neslid-

aus, sauso ir nedegaus pagrindo.

Prietaiso kojelės turi būti švarios ir nepažeistos.
Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar prietaisas ir jo prie-

dai nesugadinti. Nenaudokite sugadintų dalių.

Apsukas sumažinkite, jei:

- apdorojama priemonė dėl per didelių apsukų ištyška iš indo,
- judesiai tampa netolygūs,
- indas juda ant pastatomosios plokštelės.

• Dėmesio! Šį prietaisą galima naudoti tik toms terpėmis apdoroti

ar kaitinti, kurių užsiliepsnojimo taško temperatūra aukštesnė už
apsauginiu temperatūros ribotuvu nustatytą temperatūrą
(550 °C).
Apsauginiu temperatūros ribotuvu nustatyta temperatūra turi
būti bent 25 °C žemesnė, nei naudojamos terpės užsiliepsnojimo
temperatūra.

Pavojų kelia:

- degios medžiagos
- degios terpės, kuriū užvirimo temperatūra yra žema
- dužęs stiklas
- netinkamai nustatyti indo matmenys
- per didelis terpės kiekis
- nesaugiai pastatytas indas.

Veikdamas prietaisas gali įkaisti.
Esant aukštoms apsukoms plokštė gali įšilti ir neįjungus kaitinimo

režimo dėl pavaros magneto.

Ligas sukeliančias medžiagas perdirbkite uždaruose induose tik

esant tinkamai ištraukiamajai ventiliacijai. Iškilus klausimams
prašom kreiptis į IKA.

• Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, su pavojingomis

medžiagomis ir po vandeniu.

Apdorokite tik tokias medžiagas, kurias plakant neišsiskirtų ener-

gija. Tai galioja ir kitokio pobūdžio energijos virsmams, pvz., pate-
kus šviesos spinduliams.

Laikykitės priedų naudojimo instrukcijos.
Išorinius temperatūros jutiklius (PT 1000, PT 100, ETS-D ...) į

terpę panardinkite bent 20 mm.

Prijungtas išorinis temperatūros jutiklis turi būti nuolat panardin-

tas į terpę.

Saugus darbas užtikrinamas tik naudojant priedus, aprašytus sky-

riuje “Priedai”.

Priedai turi būti gerai pritvirtinti prie prietaiso ir savaime neatsi-

laisvinti. ļrenginio svorio centras turi būti plokštelės ribose.

Priedus montuokite tik iš elektros tinklo ištraukę kištuką.
Nuo elektros tinklo prietaisą galima atjungti tik ištraukus elektros

tinklo / prietaiso kištuką.

Elektros tinklo lizdas turi būti greitai ir lengvai pasiekiamoje vietoje.
Nutrūkus elektros energijos tiekimui, prietaisas, nustatytas B / C

režimu, pradeda veikti automatiškai.

Kartais į terpę gali patekti dylančios besisukančių priedų dalelės.
Naudojant PTFE dengtus magnetinius strypelius būtina atsižvelgti

į tai, kad: cheminės PTFE reakcijos įvyksta esant kontaktui su
išlydytais arba ištirpusiais šarminiais arba žemės šarminiais
metalais, taip pat su smulkiais periodinės sistemos 2 ir 3 grupės
metalų milteliais esant aukštesnei nei 300 °C - 400 °C tempe-
ratūrai. Šį termoplastą gali pažeisti elementarusis fluoras, chloro
fluoridas ir šarminiai metalai, halogeniniai angliavandeniliai, kurių
brinkinantis poveikis yra grįžtamas.

(Šaltinis: Römpps “Chemie-Lexikon” ir “Ulmann” 19 tomas)

Norėdami apsaugoti prietaisą

Prietaisą atidaryti leidžiama tik specialistams.
Gaminio lentelėje nurodyta įtampa turi atitikti tinklo įtampą.
Neuždenkite prietaiso, taip pat ir dalinai, pvz., metalinėmis plokš-

telėmis ar folija. Prietaisas gali perkaisti.

Saugokite prietaisą ir jo priedus nuo smūgių.
Užtikrinkite, kad plokštė būtų švari.
Vykstant elektrolizei naudokite tik stiklu gaubtus temperatūros

jutiklius.

Svarbu: išlaikykite minimalų atstumą tarp prietaisų, tarp prietaiso

ir sienos, taip pat virš įrenginio (min. 800 mm).

Advertising
This manual is related to the following products: