IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 41

Advertising
background image

­­41

CMAG dig 0511

súvislosti
- s horľavými materiálmi,
- s horľavými médiámi s nízkou teplotou varu,
- s prasknutím skla,
- s nesprávnym dimenzovaním nádoby,
- s príliš vysokou hladinou náplne,
- s nestabilným postavením nádoby.

Počas prevádzky sa zariadenie zohrieva.
Pri vysokých rýchlostiach otáčania sa ukladacia doska môže

zohrievať hnacími magnetmi aj keď ohrev nie je zapnutý.

Choroboplodné materiály spracovávajte iba v uzavretých nádo-

bách a s vhodnou odsávacou ventiláciou. S prípadnymi otázkami
sa obracajte na IKA.

Zariadenie neuvádzajte do chodu v prostredí s nebezpečenstvom

výbuchu.

Pracujte výhradne s médiami, u ktorých zvýšenie energie pri úp-

rave nespôsobuje žiadne nebezpečenstvo. Platí to aj pre ostatné
príčiny zvýšenia energie, napr. dopadajúcimi slnečnymi lúčmi.

Dodržiavajte návod na obsluhu prídavných zariadení.
Externý merací snímač teploty (PT 1000, PT 100, ETS-D ...) pon-

orte do média najmenej do hĺbky 20 mm.

Pripojený externý merací snímač teploty sa vždy musí nachádzať

v médiu.

Bezpečnosť práce je zaručená iba pri použití príslušenstva, ktoré

sa popisuje v kapitole “Príslušenstvo”.

Diely príslušenstva musia byť bezpečne spojené so zariadením a

nesmú sa samovoľne uvoľniť. Tažisko nadstavby sa musí
nachádzať vnútri odkladacej plochy.

Príslušenstvo montujte iba ak je vytiahnutá sieťová vidlica.
Zariadenie sa úplne odpojí od napájacieho napätia iba vytiahnutím

vidlice zo zásuvky.

Sieťová zásuvka pre sieťový napájací kábel musí byť ľahko prístupná.
Po prerušení dodávky elektrickej energie sa zariadenie samo uvád-

za znova do chodu v režime B / C.

Častice z rotujúcich dielov prídavných zariadení sa v dôsledku

oderu môžu dostať do spracovávaného média.

Pri použití magnetických tyčiniek s plášťom z PTFE dodržiavajte

nasledujúce pravidlá: Ku chemickým reakciám PTFE dochádza v

kontakte s roztavenými alebo rozpustenými alkalickými kovmi a
kovmi alkalických zemín, a takisto s jemnozrnnými práškovými
kovmi 2. a 3. skupiny periodickej sústavy pri teplotách nad 300
°C - 400 °C. Napáda ho iba elementárny fluór, chloridfluorid a
alkalické kovy, halogenované uhľovodíky majú reverzibilný
napučiavací účinok.

(Zdroj: Römpps Chemie-Lexikon a “Ulmann”, diel 19)

Na ochranu zariadenia

Zariadenie môže otvárať iba kvalifikovaný odborník.
Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku za-

riadenia.

Zariadenie nezakrývajte – ani čiastočne – napr. kovovými doska-

mi ani fóliami. Nedodržanie tohto požiadavku má za následok
prehriatie.

Vyhýbajte sa udieraniu alebo nárazom do zariadenia alebo prís-

lušenstva.

Dbajte na čistotu ukladacej dosky.
Pri elektrolýze používajte iba merací snímač teploty so skle-

neným opláštením.

Rešpektujte minimálne odstupy medzi zariadeniami, medzi zaria-

dením a stenou a nad nadstavbou (min. 800 mm).

Advertising
This manual is related to the following products: