Saugos reikalavimai – IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 44

Advertising
background image

­­44

CMAG dig 0511

Veselībai kaitīgus materiālus apstrādājiet tikai slēgtos traukos ar

piemērotu vilkmes ventilāciju. Ja rodas jautājumi, vērsieties pie IKA.

• Nedarbiniet iekārtu sprādzienbīstamā atmosfērā, ar bīstamām

vielām un zem ūdens.

Apstrādājiet tikai tādas vielas, kuru apstrādes rezultātā radusies

energija ir zināma. Tas attiecas arī uz citiem energijas rašanās vei-
diem, piemēram, gaismas stariem.

Ievērojiet piederumu lietošanas instrukciju.
Iegremdējiet ārējos temperatūras mērīšanas taustus (PT 1000,

PT 100, ETS-D ...) vismaz 20 mm dziļumā.

Pievienotajam ārējam temperatūras mērīšanas taustam vienmēr

jāatrodas šķidrumā.

Droša iekārtas darbība ir garantēta tikai ar nodaļā “Aprīkojums”

aprakstīto aprīkojumu.

Piederumiem jābūt stingri piestiprinātiem ierīcei, un tie nedrīkst

paši atvienoties. Instalācijas smaguma centram jābūt uzstādī-
šanas vietas vidū.

Aprīkojumu uzstādiet tikai tad, ja tīkls ir atvienots no strāvas.
Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, ierīces kontaktdakša jāizvelk no

kontaktligzdas.

Elektrotīkla pieslēguma kontaktligzdai ir jābūt viegli aizsniedzamai

un pieejamai.

Ja ir bijis elektroenergijas padeves pārtraukums, ierīce B / C režīmā

atsāk darboties automātiski.

Apstrādājamajā šķidrumā var nonākt rotējošo piederumu detaļu

nodiluma dałiņas.

Izmantojot magnēta stienīšus ar PTFE pārklājumu, jāņem vērā:

PTFE ķīmiskās reakcijās iesaistās, nonākot saskarē ar izk-
ausētiem vai izšķīdinātiem sārmu un sārmzemju metāliem, kā arī
smalkiem periodiskās sistēmas 2. un 3. grupas metālu pulveriem
temperatūrā virs 300 °C - 400 °C. Ar savienojumu reagē tikai
brīvais fluors, hlora fluorīds un sārmu metāli, halogēnogļūdeņraži
to atgriezeniski izpleš.

(Avots: Römpps ķīmijas leksikons un ”Ulmann” 19. sējums)

Ierīces drošībai

• Iekārtu atļauts atvērt tikai speciālistiem.
• Uz tipa plāksnītes dotajam spriegumam jāatbilst tīkla spriegumam.
• Nepārklājiet ierīci, arī daļēji, piemēram, ar metāla platēm vai foli-

ju. Rezultātā tā var pārkarst.

• Pasargājiet iekārtu un aprīkojumu no triecieniem un sitieniem.
• Novietošanas virsmai jābūt tīrai.
• Veicot elektrolīzi, izmantojiet tikai temperatūras mērīšanas tau-

stu stikla ietvarā.

• Starp ierīcēm, starp ierīci un sienu un virs instalācijas ievērojiet

Jūsų saugumui

• Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visą nau-

dojimo instrukciją ir laikykitės saugos reikalavimų.

Naudojimo instrukciją laikykite visiems prieinamoje vietoje.
Prietaisu leidžiama dirbti tik apmokytiems darbuotojams.
Laikykitės saugos reikalavimų, direktyvų, darbo saugos ir nelaimin gų

atsitikimų prevencijos taisyklių.

Elektros lizdas turi būti įžemintas (apsauginio laidininko kontaktas).
• Dėmesio – magnetizmas! Atsižvelkite į magnetinio lauko povei-

kį (širdies ritmo reguliatoriui, duomenų kaupikliui ...).

• Nudegimo pavojus! Nelieskite prietaiso dalių ir kaitinimo plo-

kštės. Kaitinimo plokštė gali įkaisti iki 500 °C. Atsargiai: išjungus
prietaisas dar gali būti karštas.

Tinklo laidas neturi liesti kaitinimo plokštės.
Atsižvelgdami į apdorojamos medžiagos pavojaus klasę, naudoki -

Saugos reikalavimai

LT

Advertising
This manual is related to the following products: