Varnostna navodila – IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 39

Advertising
background image

­­39

CMAG dig 0511

Za vašo zaščito

• Pred zagonom v celoti preberite Priročnik za uporabo in

upoštevajte varnostna navodila.

Priročnik za uporabo shranite na vsem dostopnem mestu.
Poskrbite, da z napravo dela le izučeno osebje.
Upoštevajte varnostna navodila, smernice in predpise za varstvo pri

delu ter preprečevanje nesreč.

Vtičnica mora biti ozemljena (priključek za zaščitni vodnik).
• Pozor, magnetno polje! Bodite pozorni na učinke magnetnega

polja (srčni spodbujevalniki, nosilci podatkov ...).

• Nevarnost opeklin! Ko se dotikate delov ohišja in grelne plošče,

bodite previdni. Grelna plošča se lahko ogreje do temperature
nad 500 °C. Naprava je po izključitvi topla.

Omrežni kabel se ne sme dotikati ogrevane plošče za namestitev.
Nosite osebno zaščitno opremo v skladu z razredom nevarnosti

medija, ki ga obdelujete, sicer obstaja nevarnost:
- brizganja tekočin,
- hitrega izmeta delov,
- Sproščajo se strupeni ali gorljivi plini.

Napravo postavite na ravno, stabilno, čisto, nedrsečo, suho in

negorljivo podlago z dovolj prostora.

Podstavki naprave morajo biti čisti in nepoškodovani.
Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in oprema nepo-

Varnostna navodila

SL

škodovani. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih delov.

Število vrtljajev zmanjšajte, če:

- medij zaradi previsokih vrtljajev brizga iz posode,
- naprava teče neenakomerno,
- se posoda na plošči premika.

• Pozor! S to napravo je dopustno obdelovati oz. ogrevati samo

snovi, ki imajo plamenišče nad nastavljeno varnostno tempera-
turno omejitvijo (550 °C).
Nastavljena varnostna temperaturna omejitev mora biti vedno
najmanj 25 °C pod goriščem obdelovane snovi.

Pazite na nevarnost zaradi:

- vnetljivih materialov,
- vnetljivih snovi z nižjo temperaturo vrelišča,
- loma stekla,

- neprimerne velikosti posode,

- previsokega nivoja medija,

- nestabilno postavljene posode.

Med delovanjem se lahko naprava segreje.
Plošča za postavitev se lahko ogreje tudi brez grelnega delovan-

ja. Ogreje se s pogonskimi magneti pri visokem številu vrtljajev.

Materiale, ki povzročajo bolezni, obdelujte samo v zaprtih posodah

pod primerno napo. Za kakršna koli vprašanja se posvetujte z IKA.

Naprave ne uporabljajte v eksplozijsko ogroženih atmosferah, z

nevarnimi snovmi in pod vodo.

Obdelujte le medije, pri katerih obdelava ne dovaja občutne ener-

gije. To velja tudi za druge dovode energije, npr. zaradi svetlob-
nega obsevanja.

Upoštevajte navodila za uporabo opreme.
Zunanja tipala za merjenje temperature potopite (PT 1000, PT 100,

ETS-D ...) vsaj 20 mm v snov.

Priključeno zunanje tipalo za merjenje temperature mora biti

vedno v snovi.

Varno delo zagotavljamo le z opremo, ki je opisana v poglavju

"Oprema".

Deli naprave morajo biti z napravo tesno povezani in se ne smejo

sprostiti sami od sebe. Težišče sestavljene naprave mora biti
znotraj plošče.

Opremo namestite le pri izvlečenem omrežnem vtikaču.
Napravo izključite iz električnega omrežja samo, kadar izvlečete

omrežni vtič oziroma vtič naprave.

Advertising
This manual is related to the following products: