Sikkerhetsanvisninger – IKA C-MAG HS 10 digital User Manual

Page 30

Advertising
background image

­­30

CMAG dig 0511

Personlig sikkerhet

• Les hele bruksanvisningen før du begynner å bruke appara-

tet, og følg sikkerhetsanvisningene.

• Oppbevar bruksanvisningen tilgjengelig for alle.
• Sørg for at kun kvalifisert personell arbeider med apparatet.
• Følg sikkerhetsanvisningene, retningslinjene samt forskriftene

for helse, miljø og sikkerhet.

• Stikkontakten må være jordet (jordet kontakt)
• Advarsel - magnetisme! Vær spesielt forsiktig med virkningene

av magnetfeltet (by-pass, datamedium ...).

• Fare for forbrenning! Vær forsiktig ved håndtering av husdelene

og varmeplaten! Varmeplata kan nå en temperatur på over 500
°C. Vær oppmerksom på restvarme etter at apparatet er slått av.

• Strømledningen må ikke komme i kontakt med den oppvarmba-

re plata.

• Bruk ditt personlige verneutstyr i samsvar med fareklassen til

mediumet som skal bearbeides. Ellers kan det være fare for:
- væskesprut og fordamping
- deler som slynges ut
- frigjøring av giftige eller brennbare gasser

• Plasser apparatet på en jevn, stabil, ren, skilsikkert, tørr og brann

bestanding overflate.

• Føttene på apparatet må være rene og uskadde.
• Kontroller apparatet og tilbehør hver gang før bruk med tanke på

skader. Skadde deler skal ikke brukes.

• Reduser hastigheten hvis

- mediumet skvetter ut av beholderen som en følge av for høy

hastighet

- det oppstår ujevn gange
- beholderen beveger seg på underlaget

• Advarsel: Dette apparatet er blitt utviklet kun for bearbeiding
og oppvarming av medier som har et flammepunkt som er
høyere enn den sikkerhetstemperaturgrensen som er innstilt
(550 °C).
Sikkerhetstemperaturbegrensningen som er stilt inn, skal alltid
ligge minst 25 °C under brennpunktet for mediumet som brukes.

• Vær oppmerksom på eventuelle farer som skyldes

- brannfarlige materialer
- brennbare medier med lav koketemperatur
- ødelagt glass
- feil størrelse på beholderen
- for mye medium i beholderen
- beholderen står ustøtt

• Apparatet kan bli varmt når det brukes.
• Plata kan også bli varmet opp av drivmagnetene ved høy hastighet, uten

at varmefunksjonen er satt på.

• Patogene materialer skal bare bearbeides i lukkede beholdere

under et egnet avtrekk. Ved spørsmål vennligst ta kontakt med
IKA.

• Apparatet må ikke brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser, med

farlige stoffer og under vann.

• Bearbeid kun medier som tåler energien som påføres under bear-

beidingen. Dette gjelder også andre energiformer som f.eks. lys-
stråling.

• Følg anvisningene i instruksjonsboka som følger med tilbehøret.
• Stikk den eksterne temperaturføleren (PT 1000, PT 100, ETS-D

...) minst 20 mm ned i mediumet.

• Den eksterne temperaturføleren som er tilkoplet, skal alltid være

i mediumet.

• Trygge arbeidsforhold sikres kun når tilbehøret beskrevet i kapit-

let «Tilbehør» brukes.

• Tilbehør må være godt festet på apparatet, og skal ikke løsne av

seg selv. Tyngdepunktet på enheten skal være innenfor under-
lagsflata.

• Tilbehøret skal kun monteres når strømforbindelsen er koplet fra.
• Apparatet kan kun koples fra strømnettet ved at strøm- eller

apparatkontakten trekkes ut.

• Stikkontakten for nettilkoplingsledningen må være lett tilgjengelig.
• Etter et strømbrudd starter apparatet av seg selv igjen i modus B

/ C.

• I visse tilfeller kan partikler fra roterende tilbehørsdeler komme

opp i mediumet som bearbeides.

• Vet bruk av magnetstaver med PTFE-kledning, må de tas hensyn

til følgende: Det oppstår kjemiske reaksjoner fra PTFE i kontakt

Sikkerhetsanvisninger

NO

Advertising
This manual is related to the following products: