Ostrzeżenie, Pol ski – LG PQNFB17C0 User Manual

Page 100

Advertising
background image

• Należy używać izolowanego zasilacza spełniającego standardy IEC61558-2-6 i NEC Class2.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym, wybuchu lub obrażeń.

• Produktów 24 V nie należy podłączać do zasilania 220 V.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym, wybuchu lub obrażenia.

• Nie podłączać kabla zasilania do złącza sygnału sterującego.

- W przeciwnym razie może dojść do wybuchu lub pożaru.

Praca

• Nie wolno we własnym zakresie zmieniać lub przedłużać kabla zasilającego.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

• W pobliżu produktu nie należy umieszczać urządzeń grzewczych.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru.

• W pobliżu kabla nie należy używać urządzeń grzewczych.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

• Chronić urządzenie przed kontaktem z wodą.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub awarii.

• Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

• Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu.

• W przypadku zalania produktu należy skontaktować się z centrum serwisowym lub firmą zajmującą się

profesjonalnym montażem produktu.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

• Dzieci oraz osoby o ograniczonej sprawności powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem.

- W przeciwnym razie może dojść do wypadku lub uszkodzenia urządzenia.

• Nie należy gwałtownie ruszać produktem.

- Może to spowodować usterkę.

• Podczas odłączania kabla zasilającego należy trzymać go za głowicę i nie dotykać mokrymi rękami.

- W przeciwnym razie może nastąpić pożar lub uszkodzenie produktu.

•  Z urządzenia nie należy korzystać w określonych poniżej warunkach.

- Korzystanie w miejscach występowania oleju, pary lub oparów kwasu siarkowego może negatywnie

wpłynąć na działanie urządzenia.

• Nie należy naciskać przycisków lub guzików ostrymi przedmiotami.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub uszkodzenia produktu.

• Należy sprawdzić temperaturę pracy.

- Stosowanie produktu w środowisku o temperaturze przekraczającej zakres temperatury pracy może

spowodować poważne obrażenia. Zakres temperatur pracy znajduje się w instrukcji. Jeśli zakres temper-
atur nie został określony, urządzenie należy używać w zakresie od 0 do 40°C.

•  Na urządzeniu nie należy umieszczać pojemników, np. z wodą.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

• Nie dotykać przełącznika zasilania mokrymi rękami.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub uszkodzenia produktu.

• Przed podłączeniem komputera i innych urządzeń peryferyjnych do urządzenia należy zapoznać się z

instrukcją instalacji i podręcznikiem użytkownika.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub uszkodzenia produktu.

• Jeśli na komputerze pojawi się ostrzeżenie, nastąpi zatrzymanie pracy produktu lub gdy produkt nie działa,

należy natychmiast przerwać używanie produktu.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub uszkodzenia produktu.

OSTRZEŻENIE

Praca

• Nie należy używać silnych detergentów, takich jak rozpuszczalnik, a jedynie miękkiej szmatki.

- W przeciwnym razie może nastąpić pożar lub uszkodzenie produktu.

• Należy sprawdzić wartość znamionową mocy.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub uszkodzenia produktu.

!

POL

SKI

WAŻNE INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

4

Advertising