Konfiguracja adresu jednostki wewnętrznej – LG PQNFB17C0 User Manual

Page 103

Advertising
background image

Konfiguracja adresu jednostki wewnętrznej

Adresy jednostek wewnętrznych należy ustawić tak, aby nie pokrywały się, z uwzględnieniem
konfiguracji instalacji połączenia z platformą ACP BACnet. W adresie jednostki wewnętrznej
można ustawić wartości 00~FF w systemie szesnastkowym.

Poniższy przykład przedstawia przypisanie adresu do jednostki wewnętrznej.

Kiedy platforma ACP BACnet jest połączona z Menedżerem AC, istnieje możliwość podłączenia i
kontroli wentylatora.

Powyższy rysunek przestawia przykład ustawiania adresów 30 i 31 do wentylatorów i połączenia
z platformą ACP BACnet.

UWAGA

!

Przypisywanie numerów jednostkom wewnętrznym i zewnętrznym

• Jeśli jednostka zewnętrzna należy do systemu Multi V,

zaleca się przypisanie adresu poprzez ustawienie
pierwszej cyfry adresu jako numeru jednostki zewnętrznej
i klasyfikacji drugiej cyfry jako numeru jednostki
wewnętrznej, co uprości strukturę i klasyfikację systemu.

Numer (grupy)

jednostki zewn

ętrznej

Numer jednostki

wewn

ętrznej

wentylator

wentylator

UWAGA

!

Ustawianie centralnego adresu sterowania jednostki wewnętrznej

• Metoda ustawiania centralnego adresu sterowania może różnić się w przypadku każdej jednostki

wewnętrznej lub typu pilota zdalnego sterowania, należy więc ustawić adres zgodnie z instrukcją
obsługi jednostki wewnętrznej lub przewodowego pilota zdalnego sterowania.

7

Instalacja ACP BACnet

POL

SKI

Advertising