Przed konfiguracją środowiska platformy acp bacnet – LG PQNFB17C0 User Manual

Page 106

Advertising
background image

Instalacja ACP BACnet

Ustanawianie adresu sieciowego platformy ACP BACnet

Po podłączeniu platformy ACP BACnet do urządzeń za pomocą kabla należy ustawić środowisko
sieciowe platformy. Aby korzystać z platformy ACP BACnet, należy skonfigurować poniższe infor-
macje.

- Adres IP platformy ACP BACnet

- Adres bramy

- Maska sieci

Przed konfiguracją środowiska platformy ACP BACnet

Środowisko sieciowe platformy ACP BACnet można ustawić na ekranie LCD za pomocą przy-
cisków na przedzie platformy.

Bieżące informacje na temat platformy ACP BACnet oraz menu są wyświetlane na ekranie LCD.
Menu można zmienić i wybrać jego elementy, naciskając przycisk SET i oraz przyciski
góra/dół/lewo/prawo (

▲, ▼, ◀, ▶).

OSTRZEŻENIE

Ustawianie informacji o środowisku sieciowym

• Jeśli powyższe informacje nie zostaną wprowadzone, może pojawić się błąd komunikacji

lub sterowanie za pomocą platformy ACP BACnet może być niemożliwe. Należy
poprawnie wprowadzić te informacje.

!

PQNFB17C0

PQNFB17C0

POL

SKI

10

Advertising