LG PQNFB17C0 User Manual

Page 108

Advertising
background image

12

Instalacja ACP BACnet

POL

SKI

OSTRZEŻENIE

Zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone przez producenta odpowiedzialnego za zgod-
ność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do korzystania z urządzenia.

!

Klasy A

UWAGA

!

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla klasy
cyfrowym. Urządzenie, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Ograniczenia te mają na celu pro-vide odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłócenia-
mi gdy urządzenie jest używane w środowisku komercyjnym.

Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować fale o częstotliwości radiowej i jeśli
nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe
zakłócenia w komunikacji radiowej komunikacji. Działanie tego sprzętu w obszarze
mieszkalnym może powodować szkodliwe zakłócenia, które użytkownik będzie zobowiązany
do usunięcia na własny koszt.

Postępowanie ze zużytym urządzeniem

1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że

podlega on dyrektywie 2002/96/EC.

2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektron-

icznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punk-
tów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.

3 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym

konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można

uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie,
w którym został nabyty produkt.

Advertising