Ważne instrukcje dot. bezpieczeństwa, Przestroga, Ostrzeżenie – LG PQNFB17C0 User Manual

Page 99

Advertising
background image

3

WAŻNE INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA.

Zawsze należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i
zapewnić najlepsze osiągi urządzenia.

PRZESTROGA

Ignorowanie wskazówek oznaczonych w ten sposób może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

OSTRZEŻENIE

Ignorowanie wskazówek oznaczonych w ten sposób może doprowadzić do mniejszych obrażeń osób
lub uszkodzenia urządzenia.

PRZESTROGA

• Instalacja lub naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby może spowodować zagroże-

nie dla użytkownika i innych osób.

• Instalacja musi być zgodna z lokalnymi przepisami budowlanymi, a w przypadku ich braku z

amerykańskim standardem National Electrical Code NFPA 70/ANSI C1-1003 lub jego aktualną wer-
sją oraz kanadyjskim standardem Canadian Electrical Code, część 1, CSA C.22.1.

• Informacje zawarte w instrukcji obsługi są przeznaczone dla wykwalifikowanego technika ser-

wisowego, zaznajomionego z procedurami bezpieczeństwa i wyposażonego w odpowiednie
narzędzia i przyrządy pomiarowe.

• Niezrozumienie lub nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji w tym podręczniku może doprowadzić

do niesprawności urządzenia, uszkodzenia mienia, obrażeń i/lub śmierci.

Instalacja

• Wszelkie pytania na temat instalacji produktu należy kierować do centrum serwisowego lub firmy zajmu-

jącej się profesjonalnym montażem produktu.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym, wybuchu lub urazów.

• Informacji na temat ponownej instalacji produktu udziela centrum serwisowe lub firma zajmująca się pro-

fesjonalnym montażem produktu.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym, wybuchu lub urazów.

• Należy używać standardowych części.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym wybuchu, urazów lub

nieprawidłowego działania.

• Nie należy przechowywać ani używać gazów palnych ani paliw w pobliżu klimatyzatora.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

• Nie rozbierać, nie naprawiać i nie zmieniać elementów produktu.

- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu.

• Nie instalować w miejscu narażonym na opady deszczu.

- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu.

• Nie instalować w mokrym miejscu.

- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu.

• Produkt i rozgałęziacz powinny być używane tylko wewnątrz budynków.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub uszkodzenia produktu.

*Nie instalować na zewnątrz.

• Instalować w stabilnym w miejscu, które wytrzyma ciężar platformy ACP BACnet.

- W przeciwnym razie platforma może spaść i ulec zniszczeniu.

• Pytania na temat produktu należy kierować tylko do obsługi wyspecjalizowanego sklepu, w którym produkt

został zakupiony lub specjalizującego się w produktach elektrycznych.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

• Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu. Nie zginać na siłę.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

!

!

!

WAŻNE INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

POL

SKI

Advertising