Normal sunn kroppsvannprosent, Hva betyr bmi-verdien min, Spørsmål og svar – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 22: Rad for bruk og vedlikehold

Advertising
background image

22

N

NoRMAl suNN kRoPPsvANNPRosENT

kroppsvæskediagram***

Kroppsfett (BF)

%-område

Optimal total kroppsvæske

(TBW) %-område

Menn

4 til 14%

70 til 63%

15 til 21%

63 til 57%

22 til 24%

57 til 55%

25 og over

55 til 37%

Kvinner

4 til 20%

70 til 58%

21 til 29%

58 til 52%

30 til 32%

52 til 49%

33 og over

49 til 37%

*** Kilde: Utledet fra Wang & Deurenberg: “Hydration of fat-free body mass”. American Journal Clin Nutr 1999, 69 833-841.

Resultater fra kroppsvannmåling er påvirket av forholdet mellom kroppsfett og muskel.

Hvis fettforholdet er høyt eller muskelforholdet er lavt, vil resultatet for kroppsvann ha

en tendens til å være lavt.

Det er viktig å huske at målinger slik som kroppsvekt, kroppsfett og kroppsvann er

verktøy du kan bruke som del av en sunn livsstil. Da kortsiktige svingninger er normalt,

forslår vi at du registrerer fremgangen din over tid i stedet for å fokusere på en enkel

avlesning.

Publiserte %-nivåer med kroppsvann er kun for veiledning. Profesjonell medisinsk

veiledning skal alltid søkes før det settes i gang med diett og øvelsesprogrammer.

hvA bETyR bMI-vERDIEN MIN?

Kroppmasseindeks (BMI) er et forhold mellom vekt og høyde som vanligvis brukes for

å klassifisere undervekt, overvekt og fedme hos voksne. Denne kroppsanalysevekten

kalkulerer BMI-verdien for deg. BMI-kategoriene som er vist i tabellen nedenfor er

anerkjente av WHO (Verdens Helseorganisasjon) og kan brukes til å tolke BMI-verdien

din.

BMI-kategorien din kan bli identifisert ved å bruke tabellen nedenfor.

bMI-kategori

betydningen av

bMI-verdien

helserisiko basert kun på bMI

< 18.5

Undervektig

Moderat

18.6-24.9

Normal

Lav

25-29.9

overvektig

Moderat

30+

fet

Høy

vIkTIG: Hvis diagrammet / tabellen viser at du er utenfor et «normalt» sunt

vektområde, rådfør deg med legen før du tar aksjon. BMI-klassifikasjoner er kun for

voksne (alderen 20 år og over).

sPøRsMÅl oG svAR

hvor nøyaktig blir kroppsfettet og kroppsvannet mitt målt?

Denne Saltervekten bruker målemetoder kjent som bioelektrisk impedansanalyse

(BIA). En ubetydelig mengde strøm blir sendt gjennom kroppen din, via føttene og

bena. Strømmen (1 mA) flyter lett gjennom det magre muskelvevet som har et høyt

væskeinnhold, men ikke så lett gjennom fett. Ved å måle kroppsimpedansen din (dvs.

kroppens motstand mot strøm) kan muskelmengden på den måten bli fastlagt. Fra dette

kan det nå beregnes fett- og vannmengde.

hva er strømverdien som går gjennom meg under måling?

Er den trygg?

Strømverdien som er mindre enn 1mA, er helt lav og fullstendig trygg. Du vil ikke

føle den. Som en forholdsregel imidlertid mot forstyrrelse på denne anordningen,

legg merke til at anordningen ikke skal brukes av personer med en intern elektronisk

medisinsk anordning, slik som en pacemaker.

Hvis jeg måler kroppsfettet og kroppsvannet på forskjellige tider av dagen, kan

målingen variere ganske betydelig.

hvis jeg måler kroppsfettet og kroppsvannet på forskjellige tider av dagen,

kan målingen variere ganske betydelig.

hvilken verdi er korrekt?

Avlesningen for kroppsfettprosenten din varierer med kroppsvanninnholdet, og det

sistnevnte endrer seg hele dagen.

Det er ingen riktig eller gal tid for å ta en avlesning, men ta sikte pе е ta regelmessige

målinger når du anser at kroppen din har normal hydrering. Unngå å ta avlesninger etter

at du har badet eller etter badstue, etter intense øvelser, eller innen 1-2 timer etter at

du har drukket noe mengde eller etter et måltid.

vennen min har en kroppsfettanalysator laget av en annen produsent.

Når jeg brukte den oppdaget jeg at kroppsfettavlesningen var forskjellig.

hvorfor det?

Forskjellige analysevekter for kroppsfett måler rundt forskjellige deler av kroppen og

bruker forskjellige matematiske algoritmer for å beregne kroppsfettprosenten. Det

beste rådet er at du ikke foretar sammenligninger fra en anordning til en annen, men å

bruke den samme anordningen hver gang for å overvåke eventuell endring.

hvordan tolker jeg min avlesning for kroppsfett og vannprosent?

Det henvises til tabellene som følger med produktet for kroppsfett og kroppsvann.

Tabellene viser deg om avlesningen for kroppsfett og kroppsvann er i en sunn kategori

(i forhold til din alder og kjønn).

hva skal jeg gjøre hvis avlesningen for kroppsfett er veldig høy?

Et fornuftig kosthold, væskeinntak og øvelsesprogram kan redusere

kroppsfettprosenten. Profesjonell medisinsk veiledning skal alltid søkes før det settes i

gang med et slikt program.

hvorfor er kroppsfettprosenten for menn og kvinner så forskjellig?

Kvinner av natur har en høyere fettprosent enn menn fordi sammensetningen av

kroppen er forskjellig med hensyn til eventuelt svangerskap, amming osv.

hva skal jeg gjøre hvis avlesningen for kroppsvannet er lav?

Forsikre deg om at du drikker tilstrekkelig med vann regelmessig og hele tiden prøver å

holde fettprosenten på et sunt nivå.

hvorfor skulle jeg unngå å bruke kroppsanalysatoren når gravid?

Under svangerskap vil sammensetningen av en kvinnekropp endre seg betydelig

for å kunne støtte barnet som er under utvikling. Under disse omstendighetene kan

kroppsfettprosenten være unøyaktig og villedende. Gravide kvinner skal derfor kun

bruke vektfunksjonen.

RAD FoR bRuk oG vEDlIkEholD

• Vei deg alltid på samme vekt og samme underlag.

Ikke sammenlign tall fra flere vekter, ettersom det på grunn av konstruksjonen alltid

vil være små forskjeller fra vekt til vekt.

• Plasser vekten på et hardt, flatt gulv for å få en så nøyaktig avlesning som mulig.

• Vei deg alltid til samme tid på dagen, før måltider og uten fottøy.

For eksempel når du står opp om morgenen.

• Vekten runder opp eller ned til nærmeste vekttrinn. Hvis du veier deg to ganger og får

to forskjellige avlesninger, ligger vekten din mellom disse avlesningene.

• Tørk av vekten med en fuktig klut. Bruk ikke kjemikalier.

• La ikke vekten komme i kontakt med vann, da dette kan ødelegge elektronikken

i vekten.

• Behandle vekten forsiktig – den er et presisjonsinstrument. Unngå å miste den i

bakken og å hoppe på den.

• Fara! Plattformen kan bli hal när den är våt.

kg

m

st

ft

Advertising